fbpx

หมวด 5 แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (ว9/2564)

หมวด 5 แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยให้ข้าราชการครูทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบการประเมินแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และสามารถยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์แถะวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 3 และหมวด 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดไว้เดิม และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใหม่นี้ ก.ค.ศ. จึงกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ไว้ดังต่อไปนี้

1. คำขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะที่ข้าราชการครูได้ยื่นไว้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดไว้เดิม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ

  • ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 (ว 17/2552)
  • ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.4/ว 10 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 (ว 10/2554) หรือ
  • ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ว 21/2560)

ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ใช้บังคับ แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่หากผู้นั้นประสงค์จะยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งยกเลิกคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กศน. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่วนราชการ หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี

2. ข้าราชการครูที่ได้ยื่นคำขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปแล้ว หรือมีได้ใช้สิทธิ์ในการยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนดในช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าวที่ได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ไม่สามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ได้อีก

3. ข้าราชการครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหลักเกณฑ์แลวิธีการฯ ว 17/2552 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2554 หรือตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ว 21/2560 ให้สามารถยื่นคำขอได้ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งเพียงหลักเกณฑ์เดียว และในวิทยฐานะเดียวเท่านั้น โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

3.1ลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552

ข้าราชการครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ว 17/2552 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู อยู่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งยังมิได้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านมาก่อน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าวภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการ หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สามารถขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะได้ตามแนวปฏิบัติฯ ข้อ 5.2 หรือตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี เมื่อมีคุณสมบัติครบ

ทั้งนี้ ข้าราชการครูที่จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ต้องไม่เคยยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านมาก่อน และมีใช่กรณีตามข้อ 2

3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2554

ข้าราชการครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ว 10 /2554 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู อยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สามารถขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี เมื่อมีคุณสมบัติครบ

3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560

ข้าราชการครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/6560 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู อยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ใช้บังคับ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่วนราชการ หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ตามแนวปฏิบัติฯ ข้อ 5.2 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี เมื่อมีคุณสมบัติครบ

4. ข้าราชการครูที่อยู่ระหว่างทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิมตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (ว 13/2556) หากประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2554 หรือตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ว 21/2560 ให้ยื่นคำขอภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยให้ดำเนินการตามข้อ 3

5. ข้าราชการครูที่จะขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 ได้แก่

5.1 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หากมีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี

5.2 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู อยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดข้อ 1.1 และข้อ 1.3 โดยมีการพัฒนางานตามข้อตกลงตามข้อ 1.2 ไม่ครบตามจำนวนรอบการประเมินที่กำหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี ให้ดำเนินการ ดังนี้

1) การยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) ให้เสนอหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(1.1) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี)

      • ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ว 17/2552 ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ หรือรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา
      • (วฐ. 2) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 ปีการศึกษา

โดยให้รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF 

(1.2) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) จำนวน 1 รอบการประเมิน ที่ผ่านเกณฑ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF

(1.3) แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์  วีดิทัศน์บันทึกการสอน ในวิชา/สาข/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 1 ไฟล์

(1.4) ไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย

(1.4.1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เสนอในข้อ (1.3) จำนวน 1 ไฟล์

(1.4.2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ ที่เสนอในข้อ (1.3) จำนวน 1 ไฟล์

(1.5) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลงาน หรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่เสนอในข้อ (1.4.1) จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์

(1.6) ผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ PDF เฉพาะการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 4

2) การยื่นคำขอในปีงบประมาณ พศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ให้เสนอหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(2.1) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ หรือรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ. 2) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 ปีการศึกษา โดยให้รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF

(2.2) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) และรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) ที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 รอบการประเมิน ในรูปแบบไฟล์ PDF

(2.3) แผนการจัตการเรียนรู้ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามข้อ (1.3) ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์ ไฟล์วีดิทัศน์ ตามข้อ (1.4) จำนวน 2 ไฟล์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามข้อ (1.5) จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์ สำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญ พิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการตามข้อ (1.6) ในรูปแบบไฟล์ PDF มาประกอบการพิจารณาด้วย

3) การยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี

6. ให้สถานศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และตามแนวปฏิบัติฯ ข้อ 5.2 ก่อนนำข้อมูลคำขอพร้อมทั้งหลักฐานดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA เพื่อส่งผ่านไปยังหน่วยงาน หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณีต่อไป

 

ที่มา: ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!