fbpx

ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA

ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๒/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕)

ให้สถานศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA ดังนี้

1. การลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ให้ใช้ 1 User ต่อ 1 สถานศึกษา โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงทะเบียน ซึ่ง

    • ผู้อำนวยการสถานศึกษาอาจมอบหมาย ให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
    • หรือข้าราชการครูทำหน้าที่เป็นผู้ลงทะเบียนแทน

โดยมีหลักฐานมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ และให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ

กรณีผู้บริหารสถานศึกษาได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาอื่น การลงทะเบียนเข้าใช้งานในสถานศึกษาที่รักษาการฯ ดังกล่าว ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่รักษาการฯ มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่รักษาการฯ นั้นเป็นผู้ลงทะเบียนแทน

2. การลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ให้ใช้อีเมลกลางของสถานศึกษาที่มีอยู่ หรืออีเมลของผู้ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา หากไม่มีให้สถานศึกษาสมัครอีเมลใหม่


การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DPA ทาง https://dpa.otepc.go.th สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงาน กศน. จังหวัด หรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี อาจจัดประชุมชี้แจงการลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในสังกัด  โดยให้สถานศึกษาดำเนินการลงทะเบียนไปพร้อมกับการประชุมในคราวเดียวกัน หรืออาจใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีสถานศึกษาไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น รองรับการดำเนินการในระบบ DPA ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัด หรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี อำนวยความสะดวกในการดำเนินการลงทะเบียน โดยใช้อีเมลและชื่อผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ เมื่อสถานศึกษาลงทะเบียนแล้วให้รอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้

3. การอนุมัติการลงทะเบียน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัด หรือส่วนราชการแล้วแต่กรณี ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของผู้ลงทะเบียนแล้วจึงอนุมัติให้เป็นผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาโดยสถานศึกษา 1 แห่ง จะมีผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาได้เพียง 1 คน เท่านั้น

4. เมื่อได้มีการอนุมัติการลงทะเบียน และได้รับข้อความแจ้งผลทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ DPA แล้ว ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาตรวจสอบอีเมล และกดยืนยันการลงทะเบียนเพื่อกำหนดรหัสผ่าน และLogin เข้าใช้งานระบบ

5. เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานั้น ในระบบ DPA และปรับปรุงข้อมูล ดังนี้

5.1 กรณีมีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบ DPA แต่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ให้เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

5.2 กรณีมีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบ DPA ไม่ครบถ้วนตามจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่จริงในสถานศึกษา ให้เพิ่มรายชื่อและข้อมูลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

5.3 กรณีจะเพิ่มรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใด โดยการกรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วพบว่ามีข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของระบบ ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาดำเนินการขอย้ายข้อมูลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวมาไว้ที่สถานศึกษาปัจจุบัน

5.4 กรณีมีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบ DPA มากกว่าจำนวน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่จริงในสถานศึกษา ให้จำหน่ายข้อมูลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารายนั้นออกจากสถานศึกษา

 

ที่มา

ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!