fbpx

แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ครู

แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ครู

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้

1. องค์ประกอบของข้อตกลงในการพัฒนางาน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยครูต้องแสดงให้เห็นถึง การปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษานโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ

ขั้นตอนการเขียนข้อตกลง

1. กรอกข้อมูลทั่วไป

2. เลือก ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัดการเรียนรู้จริง)

3. แสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู(ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้)

1.ด้านการจัดการเรียนรู้

   ลักษณะงานที่เสนอให้ท่านเขียนครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
 • การออกแบบการจัดการเรียนรู้
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 • การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
 • แหล่งเรียนรู้
 • การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
 • การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้
 • การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียน
 • การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

ควรทำการเขียนแยกประเด็นออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 1. สิ่งที่จะต้องทำ
  • สร้าง
  • พัฒนา
 2. ทำไปเพื่ออะไร ?
 3. ผลลัพธ์ที่เกิดกับ กับใคร หรือ Outcome

ขั้นตอนการเขียนข้อที่ 1.ด้านการจัดการเรียนรู้

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

 ให้เขียนว่าท่านจะ……สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  อย่างไร

 • การจัดทำรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร

เพื่อ……อะไร

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ และการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ

ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ Outcome คือ

  โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น

ตัวอย่าง

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

ข้าพเจ้าจะดำเนินการจัดทำหลักสูตรของวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ และการเรียนรู้ เต็มศักยภาพโดยแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น

 

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้

 • ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • เพื่อ….ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญ
 • ตามหลักสูต โดยมีการปรับประยุกต์การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น

ตัวอย่างการเขียน

ตัวอย่างที่ 1

 1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้

ข้าพเจ้าจะดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ ที่สำคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้อง กับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บูรณาการกับจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active learning ตามเป้าหมาย/วิสัยทัศน์

ตัวอย่างที่ 2

 1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้

ข้าพเจ้าจะดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคบันได 6 ดังนี้

  • บันไดขั้นที่ 1 อ่านเรื่องให้จบ ตั้งคำถามด้วย 5W1H
  • บันไดขั้นที่ 2 หาคำสำคัญ (key words)
  • บันไดขั้นที่ 3 ตัดส่วนขยายใจความสำคัญ
  • บันไดขั้นที่ 4 เติมคำเชื่อมหาส่วนขยายใจความสำคัญ
  • บันไดขั้นที่ 5 สังเกตคำเชื่อมแสดงความขัดแย้ง
  • บันไดขั้นที่ 6 หาใจความสำคัญได้ ทุกบทอ่าน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร โดย จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกแบบกิจกรรมการเรียน การสอนการอ่าน จับใจความสำคัญด้วยเทคนิคบันได 6 ขั้นในรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อแก้ปัญหาการอ่านใจความสำคัญ

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงานร่วมกัน โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน

ประเด็นสำคัญในการเขียนในข้อ 1.3 คือ

 • มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
 • ส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 • เรียนรู้และทำงานร่วมกัน
 • มีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน

 ให้เขียนว่าท่านจะ……จัดกิจกรรมการเรียนรู้…  อย่างไร?

 • ท่านจะ…อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ อย่างไรบ้าง?
 • เพื่อ…ส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ให้ เรียนรู้และทำงานร่วมกัน ได้อย่างไรบ้าง?
 • ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ Outcome ของจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือสิ่งใด?

ตัวอย่างการเขียน

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้าพเจ้าจะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active learning โดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น เพื่อแก้ปัญหาการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียน โดยมีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงานร่วมกัน โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน

 

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

    มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้

ประเด็นสำคัญในการเขียนในข้อ 1.4 คือ

 • มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
 • มีการแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
 • การปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน
 • ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้

 ให้เขียนว่าท่านจะ……สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  อย่างไร?

 1. สิ่งที่จะต้องทำ
  • สร้าง
  • พัฒนา
 2. ทำอย่างไร ?
 3. เพื่ออะไร ?
 4. ผลลัพธ์ที่เกิดกับ กับใคร หรือ Outcome
 • สิ่งที่จะต้องทำท่านจะ…สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี อย่างไรบ้าง?
 • ทำอย่างไร… คือท่านจะ…มีแนวทางการแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างไรบ้าง?
 • เพื่อ…จากประเด็นทั้ง 2 ดังกล่าว ท่านจะ…มีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน อย่างไรบ้าง?
 • ผลลัพธ์ที่เกิดกับ กับใคร หรือ Outcome ของจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่านจะทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ ได้อย่างไร

ตัวอย่างการเขียน

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

ข้าพเจ้าจะดำเนินการการสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการสนับสนุนให้สามารถนำไปใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด และสามารถสร้างนวัตกรรมได้

 

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

มีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ระเด็นสำคัญในการเขียนในข้อ 1.5 คือ

 • มีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม
 • สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
 • ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 ให้เขียนว่าท่านจะ……วัดและประเมินผลการเรียนรู้  อย่างไร?

 • สิ่งที่จะต้องทำ
  • เครื่องมือการวัดผลการเรียนรู้
  • เครื่องมือการประเมิลผลการเรียนรู้
 • ทำอย่างไร ?
  • วิธีการวัดผลการเรียนรู้
  • วิธีการประเมิลผลการเรียนรู้
 • เพื่ออะไร ? 
  • เพื่อให้เครื่องมือการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
 • ผลลัพธ์ที่เกิดกับ กับใคร หรือ Outcome 
  • ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างการเขียน

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

– ข้าพเจ้าจะดำเนินการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ทดสอบการอ่าน จับใจความสำคัญ สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำผลการวัด และประเมินผลการเรียนรู้มาใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้

– ข้าพเจ้าจะดำเนินการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริง

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้

มีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

ให้เขียนว่าท่านจะ…… ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้อย่างไร?

 • สิ่งที่จะต้องทำ
  • ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
 • เพื่ออะไร ? 
  • เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้
 • ผลลัพธ์ที่เกิดกับ กับใคร หรือ Outcome 
  • ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน อย่างไร?

ตัวอย่างการเขียน

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

   ข้าพเจ้าจะดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และนำผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ดังนี้

    – วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

    – จัดกลุ่มนักเรียน

    – วางแผนพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!