fbpx

การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกหนังสือเมื่อ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยแจ้ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 23 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2548

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2549

          พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยคือ การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ โดยยกเลิก มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 นั้น ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

          1. ให้ยกเลิกตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2

          2. กำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับการนำตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ไปใช้เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทุกกรณี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

          ทั้งนี้ การใดที่ดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และ 4 อยู่ก่อนการกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าใหม่นี้ มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 27 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 564)

ตำแหน่ง ครู

ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปีและผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือเป็นผู้ที่ ก.ค.ศ. อนุมัติให้สั่งบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามมาตรา 51 หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการตามหลักเกณฑ์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

1. ตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ

2. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

3. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่มีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
1. ตำแหน่งอาจารย์ 1 ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ

2. ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอาจารย์ 2 รับเงินเดือนในระดับ 6  

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

1. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการชำนาญการ

2. ตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า ครูชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอาจารย์ 3 รับเงินเดือนในระดับ 8

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ก็ชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

3. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่มีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วยหรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

4. ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
ตำแหน่งสายงานบริหารในสถานศึกษาซึ่งรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับ 8  

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

1. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีและมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

2. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีวิทยฐานะ ไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

3. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก็เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

4. ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
1. ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดซึ่งรับเงินเดือนไม่ต่ำว่าระดับ 8

2. ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/ กรุงเทพมหานครชำนาญการพิเศษ

4. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีวิทยฐานะ ไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการสำนักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัดชำนาญการพิเศษ

5. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน การศึกษาเอกชนอำเภอ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญคารพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

3. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ และต้องมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี

4. ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
ตำแหน่งสายงานบริหารในสถานศึกษาซึ่งรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับ 8

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

1. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครชำนาญการพิเศษ

2. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

3. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

4. ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
1. ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

3. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการสำนักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัดชำนาญการพิเศษ

4. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกาศึกษาเอกชนอำเภอ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน การศึกษาเอกชนอำเภอ

ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

3. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่มีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วยหรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

4. ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
ตำแหน่งสายงานบริหารในสถานศึกษาซึ่งรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับ 8

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัด

ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอชำนาญการพิเศษ

2. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

3. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

4. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่มีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

5. ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า  
ตำแหน่งสายงานบริหารในสถานศึกษาซึ่งรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับ 8

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัด

ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

1. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชำนาญการพิเศษ

2. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเชี่ยวชาญ

3. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

4. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

5. ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
1. ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

3. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/ กรุงเทพมหานครชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

1. ตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ

2. ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
1. ตำแหน่งอาจารย์ 1 ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ

2. ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอาจารย์ 2 รับเงินเดือนในระดับ 6

หมายเหตุ

          1. ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ลำดับที่ 2 – 4 ลำดับที่ 5 ข้อ 1 ลำดับที่ 6 ลำดับที่ 8 ลำดับที่ 9 และลำดับที่ 11 เป็นตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523

          2. ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หามิได้กำหนดไว้ในบัญชีนี้ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นการเฉพาะราย

          3. การนำตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ไปใช้เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ทุกกรณีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ที่มา: การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ศธ 0206.4/ว 27 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 564

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!