fbpx

Value Chain แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย 110101

Value Chain แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

 แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนแม่บทย่อย : 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

เป้าหมาย  110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

 V01 องค์ความรู้ครอบครัว 

 •  F0101 งานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อครอบครัว 
 • F0102 ชุดความรู้/สื่อ สาหรับพัฒนาครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง มีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

 V02 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาครอบครัว 

 •  F0201 พื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยสาหรับครอบครัว 
 • F0202 ความสมดุลชีวิตครอบครัวกับการทางาน 

 V03 การพัฒนาศักยภาพครอบครัว 

 •  F0301 การเรียนรู้ตามวงจรชีวิตครอบครัว 
 • F0302 หลักประกันความมั่นคงของครอบครัว 

 V04 ภาคีเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว 

 •  F0401 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 • F0402 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกภาคส่วน 
 • F0403 กระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อการพัฒนาครอบครัว 

 V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

 •  F0501 ความร่วมมือ/บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 • F0502 ความช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์ 
 • F0503 นโยบายด้านครอบครัว 
 • F0504 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 • F0505 ฐานข้อมูลครอบครัว 

 เป้าหมายแผนบทย่อย : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!