fbpx

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครู สามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้ดำเนินการประเมินหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

และมีมติรับรองหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 74 หลักสูตร

ดังนั้น อาศัยมติของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/81 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 และมติคณะกรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนา เพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ w.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิหาคม 2563

จึงประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กคศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

ซึ่งข้าราชการครูสามารถเข้ารับการพัฒนาและนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาตามหลักกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน กค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และ ที่ ศธ 0206.7/ว 14 ลงวันที่25 กันยายน 2561

ดังมีรายชื่อหลักสูตร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (1) โดยกำหนดเงื่อนไขการพัฒนา ดังนี้

1. ต้องเป็นหลักสูตรที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เข้ารับการอบรมพัฒนไม่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ หลักสูตรที่ดำเนินการจัดการอบรมก่อนวันที่มีประกาศฉบับนี้ ให้นับระยะเวลาการนำหลักสูตรไปใช้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มการอบรมในครั้งแรก

2. หลักสูตรที่ยังมิได้ดำเนิการจัดอบมพัฒนาให้นับระยะเวลาการนำหลักสูตรไปใช้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดข้อตกลงสำหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (2) สำหรับหลักกณฑ์ วิธีการในการประเมินผลการดำเนินการพัฒนครูเพื่อคงสถานะหลักสูตร รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินการพัฒนา และรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร จะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ของศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน : http://hrd.obec. go.th) ในโอกาสต่อไป

เอกสารแนบท้ายประกาศ (2)

ข้อตกลง
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ถือว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นมีความเข้าใจ และยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ทุกประการ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีรายชื่ตามประกาศนี้ถือเป็นความสมัครใจและความประสงค์ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการเสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณารับรอง และถือว่ามีงบประมาณในการดำเนินการแล้วหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงนภายนอก จะไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
3. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลหลักสูตร รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา และรายละเอียดอื่นใดที่นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแบบฟอร์ม
Google Form หน้าเว็บไซต์สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระมัดระวังต่อการกระทำใดที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น
4. หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การดำเนินการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรใด ๆ ไม่เป็นไปตามเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดอื่นใดที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมีการดำเนินการที่ขัดต่อ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ หรือมีผลการประเมินการดำเนินการพัฒนาครูไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก หรือระงับหลักสูตรดังกล่าวออกจาก “รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.คศ. กำหนด ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. 2563” ตามที่เห็นสมควร

 

ระยะเวลการนำหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรที่ได้รับการประกาศเป็น “รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด” มีระยะเวลาในการนำหลักสูตรไปใช้ ดังนี้

1. หลักสูตรที่มีผลสำเร็จการพัฒนาไม่ก่อนวันที่ 5กรกฎาคม 2560 และได้ดำเนินการจัดอบรมมีผลสำเร็จก่อนวันที่มีประกาศฉบับนี้ ให้นับระยะเวลาการนำหลักสูตรไปใช้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มการอบรมในครั้งแรก หรือ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2. หลักสูตรที่ยังมิได้ดำเนินการอบม ให้นับระยะเวลาการนำหลักสูตรไปใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้

 

เว้นแต่หลักสูตรนั้นถูกยกเลิก ระงับ หรือมีผลการประเมินการดำเนินการพัฒนาครูไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือ ก.คศ. มีมติใดที่มีผลเกี่ยวข้อง หรือมีเหตุอันใดที่ทำให้หลักสูตรนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ให้หลักสูตรนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดระยะเวลาการนำไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน นับตั้งแต่วันที่มีประกาศที่มีผลเกี่ยวข้องเป็นตันไป

ที่มา: ประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!