fbpx

หลักสูตรแห่งศตวรรษที่ 21

“เพราะโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนจึงต้องวางแผนชีวิต”

หลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นต้องสอดรับกับรากฐานการศึกษา

ประเทศฟินแลนด์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1) ความเสมอภาคโรงเรียนทุกแห่งต้องเป็นโรงเรียนที่ดีใส่ใจคนที่เรียนล้าหลัง และสนับสนุนคนที่เรียนรู้ตามปกติ

ดังนั้น ครูต้องมีความสามารถ

ในการตอบสนองต่อความสามารถ

ของเด็กที่แตกต่างกัน

2) สนับสนุนการเงิน หรือไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน

3) ประเมินผลนักเรียนจะไม่มีการจัดอันดับครูหรือนักเรียน

แต่เป็นการประเมินผล

เพื่อเก็บข้อมูลไปใช้ในการ

พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาเท่านั้น

4) หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผ่านการเรียนรู้แบบองค์รวม

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ

องค์ความรู้ไปใช้ได้ตั้งแต่วัยเด็กถึงผู้ใหญ่

สิ่งสำคัญ คือ

“เมือง และโรงเรียน”

แต่ละแห่ง

“จัดทำหลักสูตรของตัวเองร่วมกัน”

ระหว่าง

“ครู”

“ผู้ปกครอง”

“นักเรียน”

เพื่อให้การเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

___

และที่สำคัญที่สุด

“ครูจะมีอำนาจการตัดสินใจเชิงวิชาชีพ”

คือ…มีอิสระในการวางแผนการสอน

โดย…ไม่ต้องมี “ผู้ตรวจ หรือนิเทศก์”

และมี…”ระบบประกันคุณภาพระดับท้องถิ่น”

ที่ “ให้การสนับสนุนมากกว่าการควบคุม”

ทำให้…”ครูมีอิสระในการใช้ความสามารถทางวิชาชีพของตัวเอง”

ก็ฝากไว้ให้เป็นการบ้านสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทตัวเองต่อไปครับ

**แนวคิดนี้มีมานนาน พอสมควร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในบ้านเราครับ ^___^

ที่มา: https://www.prachachat.net/education/news-67203

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!