แนวทางการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการประมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (ว21) ด้านที่ 1 ข้อที่ 1.1

แนวทางการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการประมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู

      เกณฑ์การตัดสินจะต้องมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอโดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

รายละเอียดตัวชี้วัดการประมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทำหลักสูตรและหรือการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการรูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึงการจัดทำและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้

ได้แบ่งระดับคุณภาพออกเป็น 5 ระดับดังนี้

ระดับคุณภาพ 1
ข้อกำหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

2. ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้หลักสูตร
1. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการวิเคราะห์หลักสูตร
2. แบบรายงานการวิเคราะห์หลักสูตร
3. เอกสาร คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา
4. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องรายวิชากับมาตฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้
5. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. เอกสารหน่วยการเรียนรู้
8. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
9. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร
ระดับคุณภาพ 2
ข้อกำหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้
และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

2. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนถ้องถิ่น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. ร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตร และนำผลการประเมินการใช้หลักสูตร มาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น
1. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการวิเคราะห์หลักสูตร
2. แบบรายงานการวิเคราะห์หลักสูตร
3. เอกสาร คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา
4. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องรายวิชากับมาตฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้
5. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. เอกสารหน่วยการเรียนรู้
8. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
9. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร
10. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีส่วนเชื่อมโยงนำผลการประเมินหลักสูตรมาไช้
11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับคุณภาพ 3
ข้อกำหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้
และนำไปจัดทำรายวิชและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้

2. ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบท ของสถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. ประมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ และนำผลการประมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

4. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร
1. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการวิเคราะห์หลักสูตร
2. แบบรายงานการวิเคราะห์หลักสูตร
3. เอกสาร คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา
4. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องรายวิชากับมาตฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้
5. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. เอกสารหน่วยการเรียนรู้
8. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
9. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร
10. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีส่วนเชื่อมโยงนำผลการประเมินหลักสูตรมาใช้
11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
12. รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
13. เอกสารแสดงขั้นตอนการประเมินลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ
14. เกียรติบัตรวุฒิบัตร/หนังสือเชิญขอบคุณ/ภาพถ่าย/โล่/คำสั่งหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับคุณภาพ 4
ข้อกำหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดลล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้

2. ปรับบระยุกหหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
 
3. ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ และนำผลการประมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

4. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพี่เลี้ยง และหรือเป็นที่ปรึกษาด้านหลักสูตร
1. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการวิเคราะห์หลักสูตร
2. แบบรายงานการวิเคราะห์หลักสูตร
3. เอกสาร คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา
4. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องรายวิชากับมาตฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้
5. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. เอกสารหน่วยการเรียนรู้
8. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
9. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร
10. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีส่วนเชื่อมโยงนำผลการประเมินหลักสูตรมาใช้
11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
12. รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
13. เอกสารแสดงขั้นตอนการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ
14. เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/หนังสือเชิญขอบคุณ/ภาพถ่าย/โล่คำสั่งหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
15. หลักฐานแสดงการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านหลักสูตร
16. หลักฐานที่แสตงว่า ได้รับการยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ ด้านหลักสูตร
17. หลักฐานที่แสดงกรให้คำแนะนำ ปรึกษา และช่วยเหลือครูด้านหลักสูตร
ระดับคุณภาพ 5
ข้อกำหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. วิเคราะห์หลักสูตรมาตฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้

2. ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

4. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ เป็นพี่เลี้ยงและหอเป็นที่ปรึกษาต้นหลักสูตร
1. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการวิเคราะห์หลักสูตร
2. แบบรายงานการวิเคราะห์หลักสูตร
3. เอกสาร คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา
4. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องรายวิชากับมาตฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้
5. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. เอกสารหน่วยการเรียนรู้
8. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
9. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร
10. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีส่วนเชื่อมโยงนำผลการประเมินหลักสูตรมาใช้
11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
12. รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
13. เอกสารแสดงขั้นตอนการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ
14. เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/หนังสือเชิญ-ขอบคุณภาพถ่ายโล่คำสั่ง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
15. หลักฐานแสตงการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกด้านหลักสูตร
16. หลักฐานที่แสดงว่า ได้รับการยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพด้านหลักสูตร
17. หลักฐานที่แสดงการให้คำแนะนำ ปรึกษา และช่วยเหลือครูด้านหลักสูตร
18. หลักฐานผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาด้านหลักสูตร

เอกสารเพิ่มเติม

แหล่งดาวน์โหลดเพิ่มเติม จากครูจักกฤช เลื่อนกะถิน โรงเรียนบางละมุง

หมายเหตุ:: Link เอกสารต่าง ๆ เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมเอกสารเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่กำลังจะเตรียมเอกสารเข้ารับการประเมิน ควรต้องศึกษาเอกสารและแนวทางเพิ่มเติม โดยประสานงานกับ สำนักเขตพื้นที่การศึกษา หรือ แนวทางของเอกสารจาก กศจ. แต่ละจังหวัดก่อนครับ

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

ที่มา: คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส่วนที่ 6 หน้า 67-71

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ