แนวทางการรวบรวมเอกสาร ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

แนวทางการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการประมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู

      เกณฑ์การตัดสินจะต้องมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอโดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

รายละเอียดตัวชี้วัดการประมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทำหลักสูตรและหรือการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการรูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ

   1.2 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย

ในบทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางการเก็บเอกสาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจัดทำ และหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนบริบท ของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ 1
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ตัวยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้
1. หลักฐานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
2. หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน
3. เอกสารหน่วยการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้
4. เอกสารที่แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ 2
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ใดยการปรับประยุกต์ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
1. หลักฐานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน
2. หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน
3. เอกสารหน่วยการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้
4. เอกสารที่แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้
6. หลักฐานที่แสดงถึงการนำผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้มาปรับปรุง
ระดับคุณภาพ 3
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง


3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และนำผลการประมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น


4. เป็นพี่เลี้ยง หรือร่วมปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1. หลักฐานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน
2. หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน
3. เอกสารหน่วยการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับรรมชาติของสาระการเรียนรู้
4. เอกสารที่แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้
6. หลักฐานที่แสดงถึงการนำผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้มาปรับปรุง
7. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้ดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ครู ด้านการออกแบบการเรียนรู้
8. หลักฐานที่แสดงถึงการร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ 4
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และสมารถนำไปปฏิบัติได้จริง


3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น


4. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพี่เลี้ยง และหรือเป็นปรึกษาด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1. หลักฐานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน
2. หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน
3. เอกสารหน่วยการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้
4. เอกสารที่แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้
6. หลักฐานที่แสดงถึงการนำผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้มาปรับปรุง
7. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้ดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ครู ด้านการออกแบบการเรียนรู้
8. หลักฐานที่แสดงถึงการร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
9. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับการยอมรับ และยกย่องในวงวิชาชีพด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
10. หลักฐานที่แสดงการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือครู ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ 5
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง


3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาหสูงขึ้น


4. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ เป็นพี่เลี้ยง และเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1. หลักฐานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน
2. หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน
3. เอกสารหน่วยการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับรรมชาติของสาระการเรียนรู้
4. เอกสารที่แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับธรรชาติของสาระการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้
6. หลักฐานที่แสดงถึงการนำผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้มาปรับปรุง
7. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้ดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ครู
ด้านการออกแบบการเรียนรู้
8. หลักฐานที่แสดงถึงการร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
9. หลักฐานที่แสดงว่า ได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาชีพด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
10. หลักฐานที่แสดงการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือครู ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
11. หลักฐานผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

เอกสารเพิ่มเติม

หมายเหตุ:: Link เอกสารต่าง ๆ เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมเอกสารเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่กำลังจะเตรียมเอกสารเข้ารับการประเมิน ควรต้องศึกษาเอกสารและแนวทางเพิ่มเติม โดยประสานงานกับ สำนักเขตพื้นที่การศึกษา หรือ แนวทางของเอกสารจาก กศจ. แต่ละจังหวัดก่อนครับ

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
musicmankob@gmail.com

ที่มา: คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส่วนที่ 6 หน้า 72-74

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!