fbpx

แนวทางการรวบรวมเอกสาร ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

แนวทางการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการประมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู

      เกณฑ์การตัดสินจะต้องมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอโดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ตัวอย่างการตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอย/หลักฐาน การประเมิน ด้านที่ 1 ตัวชี้วัด 1.2.2 ตามเกณฑ์ ว21/2560

ด้านที่ ตัวชี้วัดที่ หัวข้อ/เอกสาร/ร่องรอย/หลักฐาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1 3 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 2558 2559 2560 2561 2562
– วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล/แผน IEP /////
– การวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ /////
– การวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา/โครงสร้างรายวิชา /////
– แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังแผน /////
– นิเทศการสอน/นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ /////
– บันทึกการให้คำแนะนำ/ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง /ผู้นำ /////
– ภาพถ่าย  /////

1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ มีความหมาย ดังนี้

                    จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้เป็นการเตรียมการสอนหรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร

                    จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หมายถึง การวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาหรือการบาบัดฟื้นฟูของแต่ละบุคคล โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และสหวิชาชีพ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ตลอดจนกำหนด สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เฉพาะบุคคล อย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร

                    จัดทำแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ หรือการบำบัดฟื้นฟู เป็นการเตรียมการสอนหรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบำบัดฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

                    จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ หมายถึง การกำหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล

ในบทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางการเก็บเอกสาร ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้

ระดับคุณภาพ 1
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง


3. มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน

4. มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1. รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
2. แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/ แผนการจัดประสบการณ์ที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ และสอดคล้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง
3. บันทึกหลังสอน
ระดับคุณภาพ 2
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ธรรมชาติของผู้เรียน และบริบทบองสถานศึกษา และท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบ ครบถ้วน ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง


3. มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน


4. มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสด์การเรียนรู้และนำผลมาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
1. รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
2. แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/ แผนการจัดประสบการณ์ที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ และสอดคล้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง
3. บันทึกหลังสอน
4. หลักฐานที่แสดงถึงการนำผลที่ได้จากการบันทึกการสอน มาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ 3
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุลคล

2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ธรรมชาติของผู้เรียน และบริบทชองสถานศึกษา และท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง


3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ตัววิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน

4. มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และนำผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น


5. เป็นแบบอย่างที่ดี และให้คำแนะนำด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
1. รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
2. แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/ แผนการจัดประสบการณ์ที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ และสอดคล้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง
3. บันทึกหลังสอน
4. หลักฐานที่แสดงถึงการนำผลที่ได้จากการบันทึกการสอน มาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
5. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทำแผนการเรียนรู้
6. หลักฐานที่แสดงการให้คำแนะนำแก่ครูในการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ 4
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ธรรมชาติของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบ ครบถ้วน ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง


3. มีกิจกรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์อย่างหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน

4. มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และนำผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น


5. เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพี่เลี้ยงและหรือเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
1. รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
2. แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/ แผนการจัดประสบการณ์ที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ และสอดคล้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง
3. บันทึกหลังสอน
4. หลักฐานที่แสดงถึงการนำผลที่ได้จากการบันทึกการสอนมาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
5. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทำแผนการเรียนรู้
6. หลักฐานที่แสดงการให้คำแนะนำแก่ครูในการจัดทำแผนจัดกรเรียนรู้
7. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นพี่เลี้ยงด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
8. หลักฐานการเป็นที่ปรึกษาแนะนำช่วยหลือเพื่อนครูในด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ระดับคุณภาพ 5
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ธรรมชาติของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง


3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์อย่างหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน

4. มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และนำผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น


5. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ เป็นพี่เลี้ยง และเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
1. รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
2. แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/ แผนการจัดประสบการณ์ที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ และสอดคล้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง
3. บันทึกหลังสอน
4. หลักฐานที่แสดงถึงการนำผลที่ได้จากการบันทึกหลังการสอน มาพัฒนาแผนการจัการเรียนรู้
5. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทำแผนการเรียนรู้
6. หลักฐานที่แสดงการให้คำแนะนำแก่ครูในการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้
7. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นพี่เลี้ยงด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
8. หลักฐานการเป็นที่ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือเพื่อนครูในด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์หรือเผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
9. หลักฐานการแสดงถึงการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ
10. หลักฐานการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

หมายเหตุ:: Link เอกสารต่าง ๆ เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมเอกสารเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่กำลังจะเตรียมเอกสารเข้ารับการประเมิน ควรต้องศึกษาเอกสารและแนวทางเพิ่มเติม โดยประสานงานกับ สำนักเขตพื้นที่การศึกษา หรือ แนวทางของเอกสารจาก กศจ. แต่ละจังหวัดก่อนครับ

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
musicmankob@gmail.com

ที่มา: คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส่วนที่ 6 หน้า 75-78

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!