fbpx

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู้

แนวทางการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการประมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนที่แยบยล โดยใช้เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้

      เกณฑ์การตัดสินจะต้องมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอโดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 


ในบทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางการเก็บเอกสาร ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู้ดังนี้

ระดับคุณภาพ 1
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ตามแนวการจัการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐสนการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้1. แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความหลากหลาย
2. หลักฐาน ร่องรอยการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตฐานการเรียนรู้ ตัวขี้วัด หรือผลการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ 2
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความหลากหลายใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดลล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้

2. ประเมินผลการใช้กลยุทธิ์ในการจัดการเรียนรู้ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นการปฏิบัติมีความหลากหลาย
2. หลักฐาน ร่องรอยการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้
3. หลักฐาน ร่องรอยการประมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และนำผลมาปรับปรุงพัฒนา
ระดับคุณภาพ 3
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติ มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้

2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
1. แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความหลากหลาย
2. หลักฐาน ร่องรอยการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสระการเรียนรู้
3. หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และนำผลมาปรับปรุงพัฒนา
4. หลักฐานการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ 4
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้

2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

4. กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สามารถนำไปใช้ได้ในสถานศึกษาที่มีบริบทที่ใกล้เคียง

5. เป็นแบบอย่างที่ดี
1. แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความหลากหลาย
2. หลักฐาน ร่องรอยการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลเละประมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสระการเรียนรู้
3. หลักฐาน ร่องรอยการประมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และนำผลมาปรับปรุงพัฒนา
4. หลักฐานการนิเทศการจัดการเรียนรู้
5. หลักฐาน ร่องรอยการเผยแพร่ในสถานศึกษา ที่มีบริบทใกล้เคียง
6. หลักฐาน ร่องรอยการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการใช้กลยุทธ์ ในการจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ 5
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติ มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้

2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

4. กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สามารถไปใช้ได้ในสถานศึกษาที่มีบริบที่ใกล้เคียง

5. เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำ
1. แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความหลากหลาย
2. หลักฐาน ร่องรอยการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดลล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้
3. หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และนำผลมาปรับปรุงพัฒนา
4. หลักฐานการนิเทศการจัดการเรียนรู้
5. หลักฐาน ร่องรอยการเผยแพร่ในสถานศึกษา ที่มีบริบทใกล้เคียง
6. หลักฐาน ร่องรอยการเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
7. หลักฐาน ร่องรอย การมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ
8. หลักฐานการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
9. หลักฐานและร่องอยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:: Link เอกสารต่าง ๆ เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมเอกสารเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่กำลังจะเตรียมเอกสารเข้ารับการประเมิน ควรต้องศึกษาเอกสารและแนวทางเพิ่มเติม โดยประสานงานกับ สำนักเขตพื้นที่การศึกษา หรือ แนวทางของเอกสารจาก กศจ. แต่ละจังหวัดก่อนครับ

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
musicmankob@gmail.com

ที่มา: คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส่วนที่ 6 หน้า 78-80

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!