กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (TPACK Framework) เพื่อการสอนด้วย Google Sites ในกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (TPACK Framework) เพื่อการสอนด้วย Google Sites ในกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ของผู้เรียน สามารถออกแบบได้ดังนี้

กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (TPACK Framework)

ผู้สอนต้องตั้งคำถามให้ได้ว่า

  1. จะสอนด้วยเทคโนโลยีอะไร? (Technology: T)
  2. จะสอนเรื่องอะไร? (Content: C)
  3. มีวิธีการสอนอย่างไร? (Pedagogy: P)
  4. จะสอนเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีที่เลือกได้อย่างไร? (Technology Content Knowledge: TCK)
  5. จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเนื้อหาที่เลือกได้อย่างไร? (Pedagogy Content Knowledge : PCK)
  6. จะทำการส่งเนื้อหาหรือเผยแพร่ชิ้นงานผ่านเทคโนยีที่เลือกได้อย่างไรบ้าง (Technology Pedagogy Knowledge:TPK)

ส่วนกิจกรรมนอกห้องเรียนให้ออกแบบอย่างน้อย 3 หัวข้อดังนี้

  1. กำหนดเป้าหมายในการทำโครงงานหรือทำชิ้นงาน
  2. ผู้เรียนดำเนินการสร้างชิ้นงานออนไลน์บนสื่อออนไลน์ต่างๆ
  3. ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ให้รองรับ ทั้งผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอนและผู้เรียน

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

4 พ.ย. 2562

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!