ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรถนะที่สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

      เกณฑ์การตัดสินจะต้องมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอโดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ตัวอย่างการตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอย/หลักฐาน การประเมิน ด้านที่ 1 ตัวชี้วัด 1.2.4 ตามเกณฑ์ ว21/2560 ตามระดับคุณภาพดังนี้

ระดับคุณภาพ 1
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
จำนวนผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดหลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินมีแนวทางดังนี้ ตรวจสอบข้อมูล ที่แสดงถึงจำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ระดับคุณภาพ 2
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
จำนวนผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดหลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินมีแนวทางดังนี้ ตรวจสอบข้อมูล ที่แสดงถึงจำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ระดับคุณภาพ 3
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
จำนวนผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดหลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินมีแนวทางดังนี้ ตรวจสอบข้อมูล ที่แสดงถึงจำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ระดับคุณภาพ 4
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
จำนวนผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดหลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินมีแนวทางดังนี้ ตรวจสอบข้อมูล ที่แสดงถึงจำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ระดับคุณภาพ 5
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
จำนวนผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดหลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินมีแนวทางดังนี้ ตรวจสอบข้อมูล ที่แสดงถึงจำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

ตัวอย่างตารางการให้คะแนน

ด้านจำนวนนักเรียน(คน)จำนวนนักเรียนที่ผ่านค่าเป้าหมาย(คน)คิดเป็นร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์   
อ่าน คิด วิเคราะห์เขียน   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
รวมเฉลี่ย 

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
musicmankob@gmail.com

ที่มา: คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส่วนที่ 6 หน้า 81-85

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ