ความหมายของสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากเอกสารประกอบลําดับที่ 5 โครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน ระดับประถมศึกษาตอนต้น สําาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความหมายของ สมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังนี้

สมรรถนะ (Competencies) คือ ความสามารถของบุคคลในการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนมีในการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง

สมรรถนะจะแสดงออกทางพฤติกรรม การปฏิบัติที่สามารถวัดและประเมินผลได้

สมรรถนะจึงเป็นผลรวมของความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะ และความสามารถอื่น ๆ ที่ช่วยให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลประสบความสำเร็จในการทำงาน

ดังนั้นการได้เรียนรู้สาระความรู้ (Knowledge) และได้รับการฝึกทักษะต่าง ๆ รวมทั้งการได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ (Attributes) ที่พึ่งประสงค์เหล่านั้น สามารถช่วยพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้

ข้อควรคำนึงถึงคือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่บุคคลได้เรียนรู้อาจไม่ช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จในการทางาน หากบุคคลนั้นขาดความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน หรือเรียกได้ว่า การขาดความสามารถเชิงสมรรถนะ

จนกว่าบุคคลนั้นจะได้แสดงพฤติกรรมแสดงออกถึงความสามารถในการนำความรู้ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีในการทำงาน หรือรรแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จในระดับใดระดับหนึ่ง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562 หน้า 6-7)

กรอบเเนวคิดเกี่ยวกับ “สมรรถนะ”
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562 หน้า 8)

ที่มา : เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!