fbpx

สรุป สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 4 สาระ จำนวน 10 มาตรฐาน

สรุป สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) แบ่งออกเป็นรายชั้นเรียนได้ ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สาระ

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ หมายเหตุ

1. จำนวนและพีชคณิต

ค 1.1

 

เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ค 1.2

 

เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้

ค 1.3

 

ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหา ที่กำหนดให้

สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6


สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้น จากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้

มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหา ที่กำหนดให้

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 1.1

1. บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดู
อารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ ไม่เกิน 100 และ 02. เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > <3. เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน4. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก และประโยคสัญลักษณ์แสดง
การลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

5. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

ค 1.2

1. ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10 และระบุรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและ รูปอื่น ๆ ที่สมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป

ค 1.3

 

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 1.1

1. บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดู

อารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

2. เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > <

3. เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน จากสถานการณ์ต่าง ๆ

4. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

5. หาค่าของตัวไม่ ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน 1 หลักกับจำนวนไม่เกิน 2 หลัก

6. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ ตัวตั้งไม่เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1 หลัก โดยที่ผลหารมี 1 หลัก ทั้งหารลงตัวและหารไม่ลงตัว

7. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หาร ระคนของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

8. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

ค 1.2

ค 1.3

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 1.1

1. อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ
ไม่เกิน 100,000 และ 02. เปรียบเทียบ และเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ

3. บอก อ่านและเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่กำหนด

4. เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน

5. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0

6. หาค่าของตัวไม่ ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน 1 หลักกับจำนวนไม่เกิน 4 หลัก และจำนวน 2 หลักกับจำนวน 2 หลัก

7. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลัก

8. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0

9. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน ของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0

10. หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 และหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

11. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน ที่มีตัวส่วนเท่ากัน

ค 1.2

1. ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน

ค 1.3

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 1.1

1. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

2. เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ

3. บอก อ่านและเขียนเศษส่วน จำนวนคละแสดง ปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน จำนวนคละที่กำหนด

4. เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วน และจำนวนคละที่ ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง

5. อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่ง ต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่กำหนด

6. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งจาก สถานการณ์ต่าง ๆ

7. ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล

8. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับที่ มากกว่า 100,000 และ 0

9. หาค่าของตัว ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก 2 จำนวน ที่มี ผลคูณ ไม่เกิน 6 หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก

10. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ และ 0

11. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน ของจำนวนนับที่มากกว่า100,000 และ 0

12. สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับ และ 0 พร้อมทั้งหาคำตอบ

13. หาผลบวก ผลลบ ของเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัว ส่วนตัวหนึ่งเป็น พหุคูณของอีก ตัวหนึ่ง

14. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง

15. หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง

16. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง

ค 1.2

ค 1.3

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 1.1

1. เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม

2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์

3. หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ

4. หาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ

5. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน

6. หาผลคูณของทศนิยม ที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง

7. หาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง และตัวหารเป็นจำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง

8. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณการหารทศนิยม 2 ขั้นตอน

9. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ ไม่เกิน 2 ขั้นตอน

ค 1.2

ค 1.3

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 1.1

1. เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ

2. เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ ปริมาณ 2 ปริมาณ จากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ

3. หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน ที่กำหนดให้

4. หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน

5. หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน

6. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

7. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ

8. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและ จำนวนคละ 2 – 3 ขั้นตอน

9. หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง

10. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 3 ขั้นตอน

11. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน

12. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2 – 3 ขั้นตอน

ค 1.2

1. แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปัญหา เกี่ยวกับแบบรูป

ค 1.3

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 1.1

1. เข้าใจจำนวนตรรกยะ และความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะและใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

2. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

3. เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

ค 1.2

ค 1.3

1. เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 1.1

1. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

2. เข้าใจจำนวนจริงและความสัมพันธ์ ของจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

ค 1.2

1. เข้าใจหลักการการดำเนินการของพหุนามและใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 2. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ค 1.3

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 1.1

ค 1.2

1. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์ 2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

ค 1.3

1. เข้าใจและใช้สมบัติของการ ไม่เท่ากันเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้อสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว 2. ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 3. ประยุกต์ใช้ระบบสมการ เชิงเส้น สองตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

 

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มาตรฐาน

แผนการเรียน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 1.1

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

เน้นวิทยาศาสตร์

1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอ้างเหตุผล

3. เข้าใจจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา

ค 1.2

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

เน้นวิทยาศาสตร์

1. ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบายสถานการณ์ที่กำหนด

2. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน

3. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

4. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน ลอการึทึม และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

ค 1.3

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

เน้นวิทยาศาสตร์

1. แก้สมการและอสมการพหุนาม ตัวแปรเดียวดีกรี ไม่เกินสี่และนำไปใช้ ในการแก้ปัญหา

2. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียวและนำไปใช้ ในการแก้ปัญหา

3. แก้สมการและอสมการ ค่าสัมบูรณ์ของ พหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ ในการแก้ปัญหา

4. แก้สมการ เอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึมและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มาตรฐาน

แผนการเรียน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 1.1

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

1. เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากันของจำนวนจริงในรูปกรณฑ์และจำนวนจริงในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

เน้นวิทยาศาสตร์

1. เข้าใจจำนวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจำนวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา

2. หารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่มากกว่า 1

ค 1.2

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

1. ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน อธิบายสถานการณ์ที่กำหนด

2. เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้

เน้นวิทยาศาสตร์

1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

ค 1.3

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินในการแก้ปัญหา

เน้นวิทยาศาสตร์

1. แก้สมการตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

2. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา

3. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของ การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ ของเมทริกซ์ n X n เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่ไม่เกินสาม

4. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 X 2

5. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการดำเนินการตามแถว 6. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

มาตรฐาน

แผนการเรียน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 1.1

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

เน้นวิทยาศาสตร์

ค 1.2

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

เน้นวิทยาศาสตร์

1. ระบุได้ว่าลำดับที่กำหนดให้ เป็นลำดับลู่เข้าหรือ ลู่ออก

2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์

4. เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้

ค 1.3

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

เน้นวิทยาศาสตร์

 

ที่มา : http://www.opec.go.th/ckfinder/userfiles/files/general/123(2).pdf

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!