fbpx

สรุป สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น

มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา

มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 3.1

1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป 1 รูปแทน 1 หน่วย

ค 3.2

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 3.1

1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกำหนดรูป 1 รูปแทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย

ค 3.2

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 3.1

1. เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

2. เขียนตาราง ทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหา คำตอบของโจทย์ปัญหา

ค 3.2

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 3.1

1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทาง ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

ค 3.2

 

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 3.1

1. ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของ โจทย์ปัญหา

2. เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ

ค 3.2

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 3.1

1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

ค 3.2

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 3.1

1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ค 3.2

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 3.1

1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติ ในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด แผนภาพต้น – ใบ ฮิสโทแกรม และ ค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ค 3.2

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 3.1

1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่อง และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสม

ค 3.2

1. เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนำผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มาตรฐาน

แผนการเรียน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 3.1

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์

ค 3.2

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

1. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา

2. หาความน่า จะเป็นและนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น ไปใช้

เน้นวิทยาศาสตร์

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มาตรฐาน

แผนการเรียน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 3.1

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

เน้นวิทยาศาสตร์

ค 3.2

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

เน้นวิทยาศาสตร์

1. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา

2. หาความน่าจะเป็นและนำความรู้เกี่ยวกับ ความน่าจะเป็น ไปใช้

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

มาตรฐาน

แผนการเรียน

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 3.1

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อประกอบ การตัดสินใจ

เน้นวิทยาศาสตร์

1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ค 3.2

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

เน้นวิทยาศาสตร์

1. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิด จากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจง
เอกรูป การแจกแจงทวินาม และการแจกแจงปกติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

ที่มา : http://www.opec.go.th/ckfinder/userfiles/files/general/123(2).pdf

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!