รวมแหล่งเอกสารสำหรับอ่านหนังสือสอบ ผอ.61 (ภาค ก)

หลักสูตรภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) สําหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ที่มาจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จะดําเนินการประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยเน้นการศึกษา การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในการบริหารงานในหน้าที่และการนําไปใช้เป็นสําคัญ ซึ่งประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานทั่วไป และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. การบริหารงานวิชาการ

ในภาพรวมควรต้องอ่านเอกสารเกี่ยวกับ การส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตร, หลักการสอน, หลักจิตวิทยาและการจัดกระบวนการเรียนรู้/ การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา/ การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล/ การส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา/ การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย/ การนิเทศภายในโรงเรียน/ การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย/ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 2551 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560 และที่เกี่ยวข้อง] โดยสามารถแบ่งการอ่านตามเอกสาร ดังนี้

  1.1 การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล

การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง

  1.2 การนิเทศการศึกษา
  1.3 การประกันคุณภาพการศึกษา
  1.4 การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. การบริหารงานบุคคล

2.1 การวางแผนอัตรากําลัง

  2.2 งานพัฒนาบุคลากร

  2.3 งานบําเหน็จความดีความชอบ

  2.4 งานวินัย

  2.5 คุณธรรม จริยธรรม

แนวทางในการอ่านเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จะมีเอกสารดังนี้

3. การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  3.1 การจัดทําแผนงบประมาณและการจัดทําแผนปฏิบัติการ

  3.2 งานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา

  3.3 การดําเนินงานงบประมาณสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางในการอ่านเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จะมีเอกสารดังนี้

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

4. การบริหารงานทั่วไป

  4.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  สรุป และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

  4.2 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน

  4.3 การส่งเสริมและการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

  4.4 การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

  4.5 การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  4.6 งานข้อมูลสารสนเทศและงานสารบรรณ

แนวทางในการอ่านเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จะมีเอกสารดังนี้

  • งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในหน้าที่
  

5.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน

  5.2 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา ทุกฉบับ

  5.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  5.4 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

  5.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข เพิ่มเติม

  5.6 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข เพิ่มเติม

  5.7 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

  5.8 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

  5.9 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  5.10 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  5.11 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  5.12 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546   

5.13 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

  5.14 พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

5.15 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ขอให้ใช้ดีในการเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษาในครั้งนี้นะครับ
ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ