จะ..เลื่อนเงินเดือนต้องเตรียมตัวอย่างไร? ถึงจะได้ระดับ 5 ทุกตัวชี้วัด ตอนที่ 5

สรุปแนวทางการเตรียมเอกสารตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว20/2561) ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 (10 คะแนน)

จะ..เลื่อนเงินเดือนต้องเตรียมตัวอย่างไร? ถึงจะได้ระดับ 5 ทุกตัวชี้วัด ตอนที่ 5

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 แบ่งออกเป็น 2 รายการประเมิน คือ

1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (5 คะแนน)

1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (5 คะแนน)

จากตัวชี้วัดดังกล่าวสรุปแบบง่าย ๆ ได้ว่า…หลังจากที่สอนเสร็จแล้ว ครูต้อง…มีรายงาน

 • ผลการสอน 
 • ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้
  • ผู้เรียน มีความรู้
  • ผู้เรียน มีทักษะ
  • ผู้เรียน มีคุณลักษณะ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้

มีสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ได้อย่างไรที่แสดงถึงสิ่งที่ทำให้นักเรียน บรรลุผลตามตัวชี้วัด

บันทึกหลักฐานร่องรอย ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1) เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนรายวิชาที่สอน/กลุ่มสาระ. การเรียนรู้
2) หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

หลักฐาน และร่องรอย ที่ควรมีเพิ่ม เช่น

– เอกสาร ปพ.5,6,8 หรือที่เกี่ยวข้อง
– เอกสารตารางวิเคราะห์ผลการเรียน

ระดับคุณภาพตัวชี้วัดที่ 1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ระดับ 5 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในรายวิชาที่สอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ระดับ 4 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ในรายวิชาที่สอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ระดับ 3 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในรายวิชาที่สอน มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษากำหนด
ระดับ 2 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ในรายวิชาที่สอน มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ระดับ 1 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในรายวิชาที่สอน มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
แล้ว…..ผู้ประเมินเขาจะดูและให้คะแนนยังไง?
ถ้าครูมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพตัวชี้วัด ครูจะได้คะแนน
ระดับ 5 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในรายวิชาที่สอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด5 คะแนน
ระดับ 4 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ในรายวิชาที่สอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 4 คะแนน
ระดับ 3 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในรายวิชาที่สอน มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษากำหนด 3 คะแนน
ระดับ 2 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ในรายวิชาที่สอน มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 2 คะแนน
ระดับ 1 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในรายวิชาที่สอน มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 1 คะแนน

บันทึกหลักฐานร่องรอย ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1) หลักฐานการจัดกิจกรรม
2) แบบประเมินคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
3) หลักฐานและร่องรอย  อื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

ระดับคุณภาพตัวชี้วัดที่ 1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับ 5 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ระดับ 4 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ระดับ 3 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ระดับ 2 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ระดับ 1 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
แล้ว…..ผู้ประเมินเขาจะดูและให้คะแนนยังไง?
ถ้าครูมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนใน ระดับคุณภาพตัวชี้วัด คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ครูจะได้คะแนน
ระดับ 5 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด5 คะแนน
ระดับ 4 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 4 คะแนน
ระดับ 3 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 3 คะแนน
ระดับ 2 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 2 คะแนน
ระดับ 1 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 1 คะแนน
กล่าวโดยสรุป

กล่าวโดยสรุปในตัวชี้วัดที่ 1.2.4 จะแบ่งออกเป็น 2 รายการประเมิน รวม 10 คะแนน คือ

1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (5 คะแนน)

1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (5 คะแนน)

ดังนั้นเอกสารที่ต้องเตรียม คือ

 •  เอกสาร ปพ.5,6,8 หรือที่เกี่ยวข้อง
 •  เอกสารตารางวิเคราะห์ผลการเรียน
 • แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
 • หลักฐานการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

แนวทางการจัดกิจกรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ที่มา: หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา คลิกที่นี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติ คลิกที่นี่

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ