111

แนวทางการพัฒนาตนเอง ตาม ว21

แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของข้าราชการครู เพื่อพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และสอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน

Read more

การบรรจุความเป็น“พลเมืองดิจิทัล”และอัจฉริยะทางดิจิทัล ในหลักสูตร 2560

ความสำคัญของการบรรจุความเป็น“พลเมืองดิจิทัล”และอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence) เพื่อผู้เรียนจะมีทักษะเพียงพอและสามารถเอาตัวรอดได้ในยุคแห่งโลกดิจิทัลที่ล้อมรอบตัวเขาอยู่ ลงในหลักสูตรปรับปรุง 2560

Read more

ทำไมต้องพัฒนาหลักสูตรทักษะอาขีพ

นโยบายพัฒนาประเทศ ที่กำลังเดิน   เพื่อไปให้ถึง ในอีก 20ปี ข้างหน้า   หรือที่เรียกว่า ไทยแลน 4.0   จะมีการสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   ที่ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ   เพื่ออนาคต (New

Read more

ตัวอย่างหลักสุตรสถานศึกษา 2560

ตัวอย่างการกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ