fbpx

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับมัธยมศึกษา

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับมัธยมศึกษา

Read more

เมื่อ…ต้องสอนแบบ Active Learning

เมื่อ…ต้องสอนแบบ Active Learning

Read more

ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning :  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning :  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Read more

ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

สรุปถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สังกัดกรุงเทพมหานคร

สรุปถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read more

สรุปการถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนสุจิปุลิสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

สรุปการถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนสุจิปุลิสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

Read more

ชุดวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning: บทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้: สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

ชุดวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning: บทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้: สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

Read more
error: Content is protected !!