fbpx

สรุปแผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

สรุปแผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

Read more

หน้าที่ของหน่วยงานตามพ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

หน้าที่ของหน่วยงานตามพ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

Read more

สรุปการจัดทำโครงการ (XYZ) และแผนปฏิบัติการด้าน…./แผนปฏิบัติราชการ

สรุปการจัดทำโครงการ (XYZ) และแผนปฏิบัติการด้าน…./แผนปฏิบัติราชการ

Read more

รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเขียนแผนปฏิบัติการและโครงการตามรูปแบบ XYZ Model

รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเขียนแผนปฏิบัติการและโครงการตามรูปแบบ XYZ Model

Read more
error: Content is protected !!