fbpx

การเตรียมข้อสอบ และเครื่องมือประเมิน เพื่อรองรับฐานสมรรถนะของผู้เรียน

การเตรียมข้อสอบ และเครื่องมือประเมิน เพื่อรองรับฐานสมรรถนะของผู้เรียน

Read more

แนวทางการขับเคลื่อน Active Learning สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการขับเคลื่อน Active Learning สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

Read more

การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.3.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)

การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.3.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)

Read more

หลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล รร . คุณภาพ สังกัด สพฐ. (ว10/2565)

หลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล รร . คุณภาพ สังกัด สพฐ. (ว10/2565)

Read more
error: Content is protected !!