ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดย… ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

แผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับE MENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2565

แผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับE MENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2565

Read more

การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน 3 ระดับ (แผนระดับรอง)

การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน 3 ระดับ

Read more

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปึงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปึงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

Read more

สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน

สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน จาก ดร.อัมพร พินะสา. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more
error: Content is protected !!