fbpx

หน้าที่ของหน่วยงานตามพ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

หน้าที่ของหน่วยงานตามพ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

Read more

สรุปการจัดทำโครงการ (XYZ) และแผนปฏิบัติการด้าน…./แผนปฏิบัติราชการ

สรุปการจัดทำโครงการ (XYZ) และแผนปฏิบัติการด้าน…./แผนปฏิบัติราชการ

Read more

สรุปการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านแผนสามระดับ

สรุปการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านแผนสามระดับ

Read more

รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเขียนแผนปฏิบัติการและโครงการตามรูปแบบ XYZ Model

รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเขียนแผนปฏิบัติการและโครงการตามรูปแบบ XYZ Model

Read more

ค่า Value Chain แผนแม่บทย่อย 11.2 จาก แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ค่า Value Chain แผนแม่บทย่อย 11.2 จาก แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

Read more

Value Chain แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย 110101

Value Chain แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

Read more

การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน 3 ระดับ (แผนระดับรอง)

 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน 3 ระดับ (แผนระดับรอง)  โดย ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียวผู้อานวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (กลุ่ม ป.ย.ป. ศธ.) ที่มา :

Read more
error: Content is protected !!