fbpx

การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน 3 ระดับ (แผนระดับรอง)

 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน 3 ระดับ (แผนระดับรอง)  โดย ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียวผู้อานวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (กลุ่ม ป.ย.ป. ศธ.) ที่มา :

Read more

ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติด้วยหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติด้วยหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

Read more
error: Content is protected !!