fbpx
Digital Learning Classroom

หนังสือคู่มือ

หนังสือคู่มือ

เอกสารแนวทางการสอนประวัติศาสตร์ จัดทำโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

แชร์เรื่องนี้

เอกสารแนวทางการสอนประวัติศาสตร์ จัดทำโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

Read More
ข่าวการศึกษาหนังสือคู่มือ

โครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint 2566 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

แชร์เรื่องนี้

โครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint 2566 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

Read More
นโยบายการศึกษาหนังสือคู่มือ

แผนปฏิบัติราชการระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  ของ สพฐ. 

แชร์เรื่องนี้

แผนปฏิบัติราชการระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  ของ สพฐ. 

Read More
หนังสือคู่มือ

คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

แชร์เรื่องนี้

คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

Read More
หนังสือคู่มือ

หนังสือ การเขียนหนังสือราชการ ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ

แชร์เรื่องนี้

หนังสือ การเขียนหนังสือราชการ ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ

Read More
Learning Lossหนังสือคู่มือ

คู่มือถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

แชร์เรื่องนี้

คู่มือถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

Read More
หนังสือคู่มือ

แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้ดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แชร์เรื่องนี้

แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้ดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Read More
ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!