fbpx

ประสบการณ์การทำงานกับศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

ประสบการณ์การทำงานกับศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

Read more

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

ประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจากกลุ่มผู้เ้กี่ยวข้อง กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียน

ประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจากกลุ่มผู้เ้กี่ยวข้อง กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียน

Read more

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะระดับประถมศึกษาตอนต้นสำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะระดับประถมศึกษาตอนต้นสำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

แนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาทางไกล

แนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาทางไกล ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

Read more

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

Read more

แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ปีการศึกษา 2564

แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ปีการศึกษา 2564

Read more

คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564

คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564

Read more

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

Read more
error: Content is protected !!