fbpx

งานวิจัยกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และวิดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครู สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และวิดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครู สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาส

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

Read more

รวมแบบฝึกหัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รวมแบบฝึกหัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

Read more
error: Content is protected !!