คู่มือพลเมืองดิจิทัล

คู่มือพลเมืองดิจิทัล เล่มนี้พูดถึงชุดทักษะและความรู้การรักษาความปลอดภัยสิทธิและความรับผิดชอบ รวมถึงโอกาสและความท้าทายแห่งยุคสมัย

Read more

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

ไฟล์ word ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์ word ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read more

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา

Read more

แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา

Read more

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา

Read more

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา

Read more

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ที่มา: สำนักทดสอบทางการศึกษา

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ