การบริหารจัดการบูรณาการการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone

บูรณาการการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดย… ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

แผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับE MENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2565

แผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับE MENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2565

Read more

การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน 3 ระดับ (แผนระดับรอง)

การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน 3 ระดับ

Read more

การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID 19

การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID 19 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมานวัน

Read more

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Read more

แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

Read more

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

Read more

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ