fbpx

เมื่อ…ต้องสอนแบบ Active Learning

เมื่อ…ต้องสอนแบบ Active Learning

Read more

การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

Read more

เมื่อต้องสอนแบบ Active Learning ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

เมื่อต้องสอนแบบ Active Learning ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

Read more

สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

สมรรถนะการสื่อสาร (Communication: CM)ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะการสื่อสาร (Communication: CM)ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

สมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

สมรรถนะการจัดการตนเอง ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะการจัดการตนเอง ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more
error: Content is protected !!