แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด เพื่อเชื่อมโยงไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด เพื่อเชื่อมโยงไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ

Read more

กลยุทธ์ปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นเน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะ

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education: DOE Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Read more

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ เกิดจากปัญหาความด้อยคุณภาพของผู้เรียนที่ไม่สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่างๆ ที่ตนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ