fbpx

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

Read more

การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

Read more

งานวิจัยกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

เมื่อ…ต้องสอนแบบ Active Learning

เมื่อ…ต้องสอนแบบ Active Learning

Read more

การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

Read more

เมื่อต้องสอนแบบ Active Learning ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

เมื่อต้องสอนแบบ Active Learning ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

Read more

สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more
error: Content is protected !!