fbpx

กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

รายงานการวิจัยผลการทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการวิจัยผลการทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (ฐานสมรรถนะ)

(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (ฐานสมรรถนะ)

Read more

เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อพัฒนา หลักสูตรและการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อพัฒนา หลักสูตรและการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Read more

ประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจากกลุ่มผู้เ้กี่ยวข้อง กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียน

ประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจากกลุ่มผู้เ้กี่ยวข้อง กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียน

Read more

แนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการคิด เพื่อเชื่อมโยงไปสู่หลักสตูรฐานสมรรถนะ

แนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการคิด เพื่อเชื่อมโยงไปสู่หลักสตูรฐานสมรรถนะ

Read more

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด เพื่อเชื่อมโยงไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด เพื่อเชื่อมโยงไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ

Read more

กลยุทธ์ปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นเน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะ

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education: DOE Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Read more
error: Content is protected !!