รวมประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

รวมประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

Read more

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

Read more

สรุปแนวปฏิบัติการยื่นขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

สรุปขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครู จากคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)

Read more

ว 2/2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อนำผลการพัฒนาไปใช้ในการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นสำเร็จหลักสูตรการพัฒนา ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น

Read more

ตัวอย่างที่ 2 ในการทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

นาย ข ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 แต่ไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 มีชั่วโมง PLC จำนวน 60 ชั่วโมง

Read more

การทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุชการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ตัวอย่าง 1 นาย ก ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐนะครูชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 แต่…ไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกภาคม 2562 โดยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 12พฤศจิกายน 2563 มีชั่วโมง PLC จำนวน 61 ชั่วโมง

Read more

สรุปแนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

จะทำอย่างไร เมื่อครูต้อง…มีชั่วโมงการปฏิบัติงานต้อง….มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง

Read more

สรุปแนวทางการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน

แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน และได้รับการประเมินในทุกภาคเรียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ คือ
กลุ่มที่ต้องขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะด้วย การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ศธ 0206.3/ 0635 ) ทุกปีการศึกษา
กลุ่มที่ไม่มีวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงกลุ่มที่ต้องขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะต้องรับ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 6/2562) ทุกปีการศึกษา

Read more

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน

Read more

แนวทางการรวบรวมเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หมายถึง การดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำ และใช้สารสนเทศของผู้เรียน จัดทำโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ