fbpx
Digital Learning Classroom

PA

PAวิทยะฐานะ

แนวปฏิบัติในการดำเนินการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีการย้าย การโอน และการเปลี่ยนตำแหน่ง

แชร์เรื่องนี้

แนวปฏิบัติในการดำเนินการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีการย้าย การโอน และการเปลี่ยนตำแหน่ง

Read More
DPAPAการนิเทศภายในวิทยฐานะเชี่ยวชาญวิทยะฐานะศึกษานิเทศก์

การนิเทศภายในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

แชร์เรื่องนี้

การนิเทศภายในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

Read More
DPAPAวิทยฐานะเชี่ยวชาญวิทยะฐานะ

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

แชร์เรื่องนี้

หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

Read More
DPAPAวิทยฐานะเชี่ยวชาญวิทยะฐานะ

แนวทางการยื่นขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ว 10/2564

แชร์เรื่องนี้

แนวทางการยื่นขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ว 10/25654

Read More
PAวิทยะฐานะ

แนวทางการเรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบเศษส่วน และจํานวนคละ ของครูสันติยา  เอื้ออารีย์ ตามเกณ์ ว 9/2564

แชร์เรื่องนี้

แนวทางการเรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบเศษส่วน และจํานวนคละ ของครูสันติยา  เอื้ออารีย์ ตามเกณ์ ว 9/2564

Read More
DPAPAวิทยะฐานะ

ตัวอย่างการประเมินผลการปฎิบัติงาน (PA) ของครูโชติภัค นครเอี่ยม

แชร์เรื่องนี้

ตัวอย่างการประเมินผลการปฎิบัติงาน (PA) ของครูโชติภัค นครเอี่ยม

Read More
DPAPAวิทยะฐานะ

ตัวอย่างผลงาน คศ.3 ชื่อวิชา อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสําหรับธุรกิจดิจิทัล ห้องเรียนวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามเกณฑ์ ว9/2564 ในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA)

แชร์เรื่องนี้

ตัวอย่างผลงาน คศ.3 ชื่อวิชา อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสําหรับธุรกิจดิจิทัล ห้องเรียนวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามเกณฑ์ ว9/2564 ในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA)

Read More
DPAPAวิทยะฐานะ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านการประเมิน รายวิชาชีววิทยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA)

แชร์เรื่องนี้

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านการประเมิน รายวิชาชีววิทยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA)

Read More
DPAPAวิทยะฐานะ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านการประเมิน (DPA) รายวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แชร์เรื่องนี้

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านการประเมิน (DPA) รายวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Read More
DPAPAวิทยะฐานะ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านการประเมิน (DPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชั้น ม.1

แชร์เรื่องนี้

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านการประเมิน (DPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชั้น ม.1

Read More
ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!