fbpx

เมื่อทุกคนอยากสอบเป็น ผอ.สถานศึกษา มีเกณฑ์อะไรบ้างตาม ว3/2564

เมื่อทุกคนอยากสอบเป็น ผอ.สถานศึกษา มีเกณฑ์อะไรบ้างตาม ว3/2564

Read more

เมื่อ…ศึกษานิเทศก์สอบตำแหน่งรอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

เมื่อ…ศึกษานิเทศก์สอบตำแหน่งรอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

Read more

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (2) พ.ศ. 2562

ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (11) มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2546 และ มติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม 6/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา

Read more

ว13/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว13ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)

Read more

ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)

ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ยุคที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Read more

สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561 – 2580)

สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561 – 2580)

Read more

สรุปการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์ ประกาศเมื่อ 7 สิงหาคม 2560 คำสั่งที่ 1239/ 2560

สรุปการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์ ประกาศเมื่อ 7 สิงหาคม 2560 คำสั่งที่ 1239/ 2560

Read more
error: Content is protected !!