fbpx

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ประสานงานจังหวัด การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ประสานงานจังหวัด การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เข้าร่วม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ศธจ.นครราชสีมา” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ https://line.me/ti/g2/z3jsS9H98DkTBPM0DEZJ4A?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default เอกสารทั้งหมดทุกรุ่น https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FBpbbHle8ZVCuBTuQ72hKFmmL0FQADhz

Read more

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

Read more

แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ปีการศึกษา 2564

แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ปีการศึกษา 2564

Read more

คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564

คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564

Read more

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

Read more

ทิศทางการบริหารงานบุคคลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ทิศทางการบริหารงานบุคคลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

Read more
error: Content is protected !!