สรุปรวมคลิปวิดีโอจากตารางการอบรม DEEP ที่ครูควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

Read more

ช่องทางการเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพครู ด้วย DEEP ในการสอนออนไลน์ ของครูชั้น ม.1-ม.6

ช่องทางการเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพครู ด้วย DEEP ในการสอนออนไลน์ ครูชั้น ม.1-ม.6

Read more

สรุปการดำเนินการด้านวิชาการของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID 19

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนทางไกล สำหรับระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนทางไกล สำหรับระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

Read more

สรุปการบรรยายวีดิทัศน์แนะนำการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) วีดิทัศน์ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนทางไกล สำหรับระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สรุปการบรรยายวีดิทัศน์แนะนำการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) วีดิทัศน์ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนทางไกล สำหรับระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

Read more

สรุปการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

สรุปการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

ON-SITE เรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไข ศบค. จังหวัด
ON-AIR เรียนที่บ้าน
1) ระดับชั้น อนุบาล -มัยมศึกษาปีที่ 3 ใช้สื่อของ DLTVc
2) ระดับขั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ใช้สื่อของ สพฐ.
ONLINE เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน
1) DLTV- www.dltv.ac.th
ㆍ อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
2) DEEP (Digital Education Excellence Platform) – www.deep.go.th
ㆍ มัชยมศึกษาปีที่ 1 – 6
อยู่ระหว่างการอบรมให้กับครูระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 – 6

Read more

ว13/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว13ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)

Read more

ความหมายของสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะ (Competencies) คือ ความสามารถของบุคคลในการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนมีในการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง

Read more

หลักสูตรการฝึกอบรม DLTV TELETRAINING ใช้

หลักสูตรการฝึกอบรม โครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ได้รับการรับรองโดย สพฐ.ในฐานะส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจาก กคศ.

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ