หลักเกณฑ์การประเมินวิทยะฐานะครูและบุคลากรศึกษาแนวใหม่

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยะฐานะครูและบุคลากรศึกษาแนวใหม่

Read more

สรุปแนวทางการปรับปรุงการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการปรับปรุงการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read more

สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน

สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน จาก ดร.อัมพร พินะสา. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

รวมประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

รวมประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

Read more

เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงาน เขตพื้นที่มัธยมศึกษาทุกเขต เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)

เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงาน เขตพื้นที่มัธยมศึกษาทุกเขต เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)

Read more

คำจำกัดความ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน ww.deep.go.th

DEEP เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับคนไทยทุกคนนักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความท้าทายของคนในยุค Digital Disruption

Read more

สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา

หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายอนันต์ นามทองต้น นาที่ที่ 1.09.23 ถึง 1.45.00

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ