สรุปมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

การเขียนรายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม Logbook Teacher

การเขียนรายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม LogbookTeacher เวอร์ชัน 1.2 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

Read more

แนวทางการพัฒนาตนเอง ตาม ว21

แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของข้าราชการครู เพื่อพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และสอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน

Read more

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดย ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

หลักสูตรแห่งศตวรรษที่ 21

“เพราะโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนจึงต้องวางแผนชีวิต” หลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นต้องสอดรับกับรากฐานการศึกษา ประเทศฟินแลนด์ แบ่งเป็น 4 ด้าน

Read more

ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลน 4.0

ความสำคัญของ “ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลน 4.0” ขณะนี้บุคคลและหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างตระหนักและเห็นความสำคัญของ “ครูและบุคลากรทางการศึกษา”

Read more

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

นายกมล รอดคล้าย กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ที่มีการปรับปรุงกรอบคุณวุฒิจาก 9 ระดับ เป็น 8 ระดับ และปรับปรุงรายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference

Read more

คำชี้แจง จาก ก.ค.ศ. เรื่อง เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่

…เมื่อวันที่ 14 เมษายน นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนหลายท่าน เป็นกังวลว่าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)จะประกาศใช้วันที่ 5 กรกฎาคมนี้

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ