fbpx

คู่มือการประยุกต์ใช้ Google Data Studio เพื่อการรายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

คู่มือการประยุกต์ใช้ Google Data Studio เพื่อการรายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

Read more

ตอนที่ 6 การแทรกพื้นหลังหัวเรื่อง และการแทรกกล่องข้อความ ใน Data Studio

ตอนที่ 6 การแทรกพื้นหลังหัวเรื่อง และการแทรกกล่องข้อความ ใน Data Studio

Read more

ตอนที่ 1 การประยุกต์ใช้ Google Data Studio เพื่อการรายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

ตอนที่ 1 การประยุกต์ใช้ Google Data Studio เพื่อการรายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

Read more
error: Content is protected !!