fbpx
Digital Learning Classroom

DEEP

DEEPสมรรถนะดิจิทัล

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) และ (EIDP)

แชร์เรื่องนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) และ (EIDP)

Read More
DEEPความรู้ทั่วไป

7 คำตอบเกี่ยวกับ HCEC

แชร์เรื่องนี้

HCEC (Human Capital Excellence Center) เป็นศูนย์รวมในการเพิ่มขีดความสามารถของทุนมนุษย์ ที่มีเป้าหมายหลักในการช่วยให้ระบบการศึกษาดีขึ้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน

Read More
DEEP

6 เหตุผลที่ DEEP จะช่วยพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้

แชร์เรื่องนี้

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform) หรือ DEEP หนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ให้สามารถจัดการองค์ความรู้ได้ดีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนได้ตรงตามทักษะที่ต้องการ

Read More
DEEPสื่อการสอน

แนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

แชร์เรื่องนี้

โครงสร้างการบริหารศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Read More
DEEPสื่อการสอน

แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ [HCEC]

แชร์เรื่องนี้

แชร์เรื่องนี้        แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(Excellence Individual Development Plan: EIDP) มาตรฐานวิชาชีพตามแผน EIDP มาตรฐานวิชาชีพตามแผน EIDP เกี่ยวข้องกับบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่ มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และ มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ดังนี้

Read More
DEEPความรู้ทั่วไป

สรุปการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมของศูนย์ HCEC ให้เจ้าหน้าที่ ICT ของศูนย์ HCEC

แชร์เรื่องนี้

สรุปการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมของศูนย์ HCEC ให้เจ้าหน้าที่ ICT ของศูนย์ HCEC

Read More
ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!