fbpx

เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อพัฒนา หลักสูตรและการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อพัฒนา หลักสูตรและการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Read more

ตัวอย่าง กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช…(หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

ตัวอย่าง กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช…(หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

Read more

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยโปรแกรม Padlet

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยโปรแกรม Padlet

Read more
error: Content is protected !!