สรุปบทบาทนักจิตวิทยาโรงเรียนในการทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่

สรุปบทบาทนักจิตวิทยาโรงเรียนในการทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่

Read more

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบการประชุมทางไกล Video Conference วันจันทร์ที่ 22มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

Read more

ขั้นตอนการดำเนินงานคัดกรองและส่งต่อนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียน

ขั้นตอนการดำเนินงานคัดกรองและส่งต่อนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียน

Read more

สรุปมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Preparation before reopening)

แนวคิดในการสร้างความเชื่อมโยงกับมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยออกมาตรการควบคุมหลักในมิติการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 6 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา

Read more

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับครูและผู้ปกครอง

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับครูและผู้ปกครอง

Read more

ช่องทางการเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพครู ด้วย DEEP ในการสอนออนไลน์ ของครูชั้น ม.1-ม.6

ช่องทางการเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพครู ด้วย DEEP ในการสอนออนไลน์ ครูชั้น ม.1-ม.6

Read more

สรุปการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

สรุปการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

ON-SITE เรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไข ศบค. จังหวัด
ON-AIR เรียนที่บ้าน
1) ระดับชั้น อนุบาล -มัยมศึกษาปีที่ 3 ใช้สื่อของ DLTVc
2) ระดับขั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ใช้สื่อของ สพฐ.
ONLINE เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน
1) DLTV- www.dltv.ac.th
ㆍ อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
2) DEEP (Digital Education Excellence Platform) – www.deep.go.th
ㆍ มัชยมศึกษาปีที่ 1 – 6
อยู่ระหว่างการอบรมให้กับครูระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 – 6

Read more

การสร้างกิจกรรม (Assignment) สำหรับการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom

นายณัฏฐพล กล่าวว่า ได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ก็สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ หากทำไม่ได้ก็จะจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแทน ช่องทางแรก เรียกว่า On Air คือ “การเรียนผ่านทีวีดิจิทัล” ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับ กสทช. ในการจัดสรรช่องทีวีที่จะใช้เป็นทีวีเพื่อการศึกษา

Read more

การประยุกต์ใช้แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 5 การดำเนินการสอบใน Quizizz

การดำเนินการสอบ และการรายงานผลการทดสอบใน Quizizz ในการประยุกต์ใช้แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 5 การดำเนินการสอบใน Quizizz นั้นผู้สอนจะต้องมีการเตรียมข้อคำถาม และจัดชุดข้อคำถามลงในชุด แบบทดสอบ เพื่อเล่นเกม หรือเพื่อทดสอบผู้เรียน

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ