แนวทาง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน หรือประจำวิชา ตามตัวชี้วัดที่ 2.3

มายถึง การดำเนินการรวบลรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้าน ที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นสารสนเทศ ในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจำชั้น หรือประจำวิชาที่รับผิดชอบ

Read more

ว13/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว13ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)

Read more

แนวคิด Tesla Cybertruck สู่วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วย STEAM Education

เมื่อ Tesla Cybertruck รถกระบะไฟฟ้าดีไซน์แหวกแนวถือกำเหนิดขึ้น เราในฐานะผู้สอนควรทำอย่างไร ?

Read more

การรู้เท่าทันสื่อสู่การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ควรทำอย่างไร

การรู้เท่าทันสื่อ คือการที่เราไม่หลงเชื่อเนื้อหาที่ได้อ่าน ได้ยิน ได้ฟัง แต่สามารถคิด วิเคราะห์ สงสัยและรู้จักตั้งคำถามว่า สิ่งนั้นจริงหรือไม่จริง ใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการสื่ออะไร หรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่

Read more

ความหมายของสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะ (Competencies) คือ ความสามารถของบุคคลในการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนมีในการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง

Read more

สรุปแผนภาพ การขอวิทยฐานะ ตาม ว.21/2560

ก.ค.ศ. สรุปเป็นแผนภาพ การขอวิทยฐานะ ตาม ว.21/2560 สำหรับทุกท่านที่กำลังมองหาแนวทางครับ

Read more

การเขียนโปรแกรมบนกระดาษกราฟ

กิจกรรมนี้จะจำลองสถานการณ์เพื่อเลียนแบบการเขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เรียนลองเขียนภาพไปบนกระดาษ ตามโปรแกรมคำสั่งที่ผู้สอนบอกให้ปฏิบัติ

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยกระดาษกราฟ

ในการเขียนโปรแกรมทุกคนจะต้องทำความเข้าใจกับพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมก่อน ด้วยคำศัพท์ 2 คำ คือ Algorithm และ Program ดังนี้ Algorithm Algorithm อ่านว่า อัล-กอ-ริ-ทึม คือรายการ ลำดับขั้นตอนที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้จนจบงาน           Algorithm คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เมื่อนำเข้าอะไร

Read more

หลักสูตรการฝึกอบรม DLTV TELETRAINING ใช้

หลักสูตรการฝึกอบรม โครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ได้รับการรับรองโดย สพฐ.ในฐานะส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจาก กคศ.

Read more

ผลการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)

การประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) สำหรับผู้ที่ผ่านสามารถนำชั่วโมงการพัฒนาประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ