fbpx

Value Chain แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย 110101

Value Chain แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

Read more

ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติด้วยหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติด้วยหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

Read more

แนวทางการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แนวทางการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

Read more

เอกสารประกอบการบรรยาย การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน…ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน”

เอกสารประกอบการบรรยาย การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน…ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน”

Read more

12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คำแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พวกเราจะต้องสร้าง “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” หรือ “TRUST” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและผู้ปกครอง ว่าเราสามารถที่จะเป็นหลัก หรือที่พึ่งให้กับพวกเขาได้ TRUST” หมายถึง “ความไว้วางใจ” เป็นรูปแบบการทำงานที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง T        ย่อมาจาก

Read more

(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบริหารการศึกษา

(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบริหารการศึกษา

Read more

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Read more

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 5 การประชุม

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 5 การประชุม

Read more
error: Content is protected !!