fbpx

แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ปีการศึกษา 2564

แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ปีการศึกษา 2564

Read more

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ว12/2564

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ว12/2564

Read more

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ว11/2564

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ว11/2564

Read more

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ว10/2564

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ว10/2564

Read more

การจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ON-SITE)

การจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ON-SITE)  เหมาะสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีขนาดพื้นที่ของโรงเรียนบริเวณกว้าง สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social ได้อย่างสะดวก ภายใต้ ชีวิตวิถีใหม่ ” (New Normal) คือการเรียนในโรงเรียนพื้นที่ปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไขของ สบค. จังหวัด สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและบริบทของตัวเองได้ ข้อสังเกตรูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนจะเลือกใช้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคณะครู

Read more

ตารางการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมอง ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และ ครู” ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more
error: Content is protected !!