เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

Download article as PDF เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีอยู่มากมายหลายสังกัดแต่สิ่งที่จะมาตอบโจทย์ ครู และนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นยังไม่มีปรากฏในการให้บริการ

Read more

การพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพในยุคไทยแลน 4.0

Download article as PDF โลกของเทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนไป   ชนิดที่เปลี่ยนโลก เปลี่ยนพฤติกรรม   การใช้ชีวิตกันเลยทีเดียว   เชื่อหรือไม่ ว่าเทคโนโลยี   เปลี่ยนโยบาย เปลี่ยนความคิด   ในการบริหารประเทศ

Read more

การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ “สื่อ” เพื่อประกอบ กิจกรรมการเรียนการสอน

Download article as PDF การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ “สื่อ” เพื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้รับการสนับสนุนให้ครูใช้ในห้องเรียนมาอย่างช้านานไม่ว่าจะเป็นทั้งจาก “ภาครัฐ”หรือจาก “ภาคเอกชน” ทั้ง อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

Read more

บรรยายการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนขามสะแกแสง

Download article as PDF เครื่องมือดิจิทัลสำหรับ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   เทคโนโลยีไม่เกี่ยวกับ “อายุ” ไม่เกี่ยวกับ “สังขาร” อยู่ที่…ใจล้วนๆ ว่าคุณจะนำมันมาใช้ จริงๆ ในชีวิต หรือเปล่า

Read more

ผลการขยายผลของครู Kanlaya Wongwan

Download article as PDF ผลงานจากการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี กับคณะครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศน์ จากสพป.เชียงใหม่เขต 2 ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ค. 2560

Read more

ประชุมตรียมความพร้อมไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Download article as PDF ประชุมตรียมความพร้อมไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ การเรียนในระดับปริญญาเอกการใช้ชีวิตในต่างประเทศเพื่อฝึกประสบการณ์ทางด้านภาษาเป็นสิ่งที่จำเป็น

Read more

ผลการตอบแบบสอบถามการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Download article as PDF ผลการตอบแบบสอบถามการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการตอบแบบสอบถามการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการอบรม DL รุ่นที่ 2 หลักสูตร advance วันที่10- 11 พ.ค.2560

Read more

กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์การทำกิจกรรมร่วมกัน

Download article as PDF ผลงานจากการกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ การทำกิจกรรมร่วมกันด้วย Apps   Quiver Vision จากคณะครู จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 2

Read more

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

Download article as PDF เมื่อ…สื่อ และเทคโนโลยีมีอยู่มากมาย ให้นักเรียนได้เลือกใช้ แล้ว….พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าสื่อและเทคโนโลยีเหล่านั้นมีประโยชน์ หรือมีโทษกับพวกเขา

Read more

แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีผ่านกระบวนการแบบ Stem Education

Download article as PDF …กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการสอนแบบ “STEM”โดยเฉพาะ ตัว “T คือ Technology” ____ เพราะเทคโนโลยี จะทำให้เวลา ในการบรรยาย ของครูในห้องเรียน ลดน้อยลง โดยการ “สร้างสื่อการสอน” ใน “รูปแบบดิจิทัล”

Read more
error: Content is protected !!