fbpx

การประยุกต์ใช้ OBS เพื่อการศึกษา : ตอนที่ 4 เมนู Mixer

การประยุกต์ใช้ OBS เพื่อการศึกษา : ตอนที่ 4 เมนู Mixer 1. แถบเสียง ทำหน้าที่แสดงแถบเสียงตามจังหวะการพูด หรือทำนองเพลง 2. แถบปรับระดับเสียง ทำหน้าที่เพิ่มและลดระดับเสียง 3. ปุ่มเปิดปิดเสียง ทำหน้าที่เปิดปิดเสียงตามการใช้งาน 4. ปุ่มควบคุมตั้งค่าการทำงานของ Mixer คุณสมบัติ Mixer 1. ล็อกความดังเมื่อไม่ต้องการปรับเสียง 2. ยกเลิกการซ่อนแถบการทำงานของเสียงเพื่อทำหน้าที่แสดงแถบการทำงานของเสียงทั้งหมด 3. ทำหน้าที่ซ่อนแถบการทำงานของเสียง

Read more

การประยุกต์ใช้ OBS เพื่อการศึกษา ตอนที่ 3 : หน้าต่างการทำงานของเมนู Scenes และSources

การประยุกต์ใช้ OBS เพื่อการศึกษา : ตอนที่ 3 หน้าต่างการทำงานของเมนู Scenes และSources

Read more
error: Content is protected !!