fbpx

ระบบวิทยฐานะใหม่ (วPA) เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ

ระบบวิทยฐานะใหม่ (วPA) เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ

Read more

EP 2 สัมมนาวิชาการ “การพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา” โดยนางรวิภัทร เหล่าคุ้ม (11 กค 65)

EP 2 สัมมนาวิชาการ “การพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา” โดยนางรวิภัทร เหล่าคุ้ม (11 กค 65)

Read more

การดำเนินงานสมาพันธ์ศึกษานิเทศก์ แห่งประเทศไทย” ดร.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา

การดำเนินงานสมาพันธ์ศึกษานิเทศก์ แห่งประเทศไทย” ดร.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา

Read more

จุดเน้นสำคัญ และการสร้างเครือข่ายในการนิเทศการศึกษา

จุดเน้นสำคัญ และการสร้างเครือข่ายในการนิเทศการศึกษา

Read more

ตัวอย่างเว็บไซต์รายงานผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ตาม ว17/2552

ตัวอย่างเว็บไซต์รายงานผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ตาม ว17/2552

Read more

แนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมการนิเทศการศึกษาแบบ Hybrid Educational Super Vision เพื่อชุมชนการเรียนรู้

แนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมการนิเทศการศึกษาแบบ Hybrid Educational Super Vision เพื่อชุมชนการเรียนรู้

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

Read more

เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อพัฒนา หลักสูตรและการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อพัฒนา หลักสูตรและการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Read more
error: Content is protected !!