fbpx

แนวทางการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แนวทางการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

Read more

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Read more

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 5 การประชุม

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 5 การประชุม

Read more

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 4 การสนทนาทางวิชาการ

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 4 การสนทนาทางวิชาการ

Read more

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 3 การให้คำปรึกษาแนะนำ

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 3 การให้คำปรึกษาแนะนำ

Read more

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 2 การสังเกตการสอนในชั้นเรียน

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 2 การสังเกตการสอนในชั้นเรียน

Read more

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 1 การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 1 การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน

Read more

ตัวอย่างการนิเทศภายในด้วยรูปแบบการนิเทศภายในแบบ MIND Model

ตัวอย่างการนิเทศภายในด้วยรูปแบบการนิเทศภายในแบบ MIND Model

Read more

การนิเทศภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบไทรย้อยนิเทศวิถี

การนิเทศภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบไทรย้อยนิเทศวิถี

Read more

เมื่อทุกคนอยากสอบเป็น ผอ.สถานศึกษา มีเกณฑ์อะไรบ้างตาม ว3/2564

เมื่อทุกคนอยากสอบเป็น ผอ.สถานศึกษา มีเกณฑ์อะไรบ้างตาม ว3/2564

Read more
error: Content is protected !!