fbpx

จุดเน้นสำคัญ และการสร้างเครือข่ายในการนิเทศการศึกษา

จุดเน้นสำคัญ และการสร้างเครือข่ายในการนิเทศการศึกษา

Read more

ตัวอย่างเว็บไซต์รายงานผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ตาม ว17/2552

ตัวอย่างเว็บไซต์รายงานผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ตาม ว17/2552

Read more

แนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมการนิเทศการศึกษาแบบ Hybrid Educational Super Vision เพื่อชุมชนการเรียนรู้

แนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมการนิเทศการศึกษาแบบ Hybrid Educational Super Vision เพื่อชุมชนการเรียนรู้

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

Read more

เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อพัฒนา หลักสูตรและการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อพัฒนา หลักสูตรและการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Read more

ประสบการณ์การทำงานกับศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

ประสบการณ์การทำงานกับศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

Read more

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

แนวทางการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แนวทางการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

Read more
error: Content is protected !!