Google Certified Educator 1 และ 2

ได้รับใบประกาศ Google Certified Educator 1 และ 2 เพื่อแสดงถึงการควมรู้ ทักษะ และประสิทธิภพนสูงที่จำเป็นตการนำเครื่องมือทางการศึกษาของ Google ไปใช้ปฏิบัติในการบูรณาการ Google Certified Educator 1 Google Certified Educator 2

Read more

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Read more

เอกสารแนวทางการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

เอกสารแนวทางการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ