fbpx

เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อพัฒนา หลักสูตรและการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อพัฒนา หลักสูตรและการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Read more

ประสบการณ์การทำงานกับศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

ประสบการณ์การทำงานกับศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

Read more

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

แนวทางการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แนวทางการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

Read more

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Read more

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 5 การประชุม

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 5 การประชุม

Read more

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 4 การสนทนาทางวิชาการ

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 4 การสนทนาทางวิชาการ

Read more

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 3 การให้คำปรึกษาแนะนำ

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 3 การให้คำปรึกษาแนะนำ

Read more

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 2 การสังเกตการสอนในชั้นเรียน

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 2 การสังเกตการสอนในชั้นเรียน

Read more

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 1 การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 1 การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน

Read more
error: Content is protected !!