fbpx

Google Certified Educator 1 และ 2

ได้รับใบประกาศ Google Certified Educator 1 และ 2 เพื่อแสดงถึงการควมรู้ ทักษะ และประสิทธิภพนสูงที่จำเป็นตการนำเครื่องมือทางการศึกษาของ Google ไปใช้ปฏิบัติในการบูรณาการ Google Certified Educator 1 Google Certified Educator 2

Read more
error: Content is protected !!