111

การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID 19

การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID 19 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมานวัน

Read more

เอกสารประกอบการประชุมผู้ประเมินภายนอกเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

เอกสารประกอบการประชุมผู้ประเมินภายนอกเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

Read more

ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ เน้นหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่สะท้อนผลลัพธ์การดำเนินงาน โดยใช้การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgment) และการตรวจทาน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งระบบแบบองค์รวม (Holistic Approach)

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ