fbpx

การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read more

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read more

สรุปตารางกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ช่วง 12-25 พ.ค.2564

สรุปตารางกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ช่วง 12-25 พ.ค.2564

Read more

ขั้นตอนการตรวจสอบ เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 “

ขั้นตอนการตรวจสอบ เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 “

Read more

12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คำแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พวกเราจะต้องสร้าง “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” หรือ “TRUST” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและผู้ปกครอง ว่าเราสามารถที่จะเป็นหลัก หรือที่พึ่งให้กับพวกเขาได้ TRUST” หมายถึง “ความไว้วางใจ” เป็นรูปแบบการทำงานที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง T        ย่อมาจาก

Read more

ชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต

ชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต

Read more
error: Content is protected !!