fbpx

หน้าที่ของหน่วยงานตามพ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

หน้าที่ของหน่วยงานตามพ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

Read more

สรุปการจัดทำโครงการ (XYZ) และแผนปฏิบัติการด้าน…./แผนปฏิบัติราชการ

สรุปการจัดทำโครงการ (XYZ) และแผนปฏิบัติการด้าน…./แผนปฏิบัติราชการ

Read more
error: Content is protected !!