fbpx

จะ..เลื่อนเงินเดือนต้องเตรียมตัวอย่างไร? ถึงจะได้ระดับ 5 ทุกตัวชี้วัด ตอนที่ 6

ผู้สนับสนุนเนื้อหา  HSK   IELTS british council   IELTS IDPH สรุปตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและหรือ พัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ (5คะแนน)    1.3

Read more

รวมแหล่งเอกสารสำหรับอ่านหนังสือสอบ ผอ.61 (ภาค ก)

หลักสูตรภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) สําหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

Read more

สมรรถนะสำหรับผู้บริหารกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

การบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการทำงานที่ ชัดเจนเป็นทิศทางมุ่งสู่ข้างหน้า การบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Management)

Read more

ว20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สรุป ว 20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

สรุปมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

สรุปกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 น.พ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้ไว้  ณ  วันที่  17  กันยายน  พ.ศ. 

Read more

ว14/2561 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

สรุป ว14/2561 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

Read more

การดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน ว17/2552

สรุปการดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน ว17/2552  (ประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาค เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 18 กันยายน 2561) จากหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21

Read more

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดย ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

สรุปยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2560 – 2579

สรุปยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2560 – 2579          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Read more
error: Content is protected !!