fbpx

การจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ON-SITE)

การจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ON-SITE)  เหมาะสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีขนาดพื้นที่ของโรงเรียนบริเวณกว้าง สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social ได้อย่างสะดวก ภายใต้ ชีวิตวิถีใหม่ ” (New Normal) คือการเรียนในโรงเรียนพื้นที่ปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไขของ สบค. จังหวัด สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและบริบทของตัวเองได้ ข้อสังเกตรูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนจะเลือกใช้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคณะครู

Read more
error: Content is protected !!