111

ว 2/2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อนำผลการพัฒนาไปใช้ในการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นสำเร็จหลักสูตรการพัฒนา ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น

Read more

ตัวอย่างที่ 2 ในการทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

นาย ข ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 แต่ไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 มีชั่วโมง PLC จำนวน 60 ชั่วโมง

Read more

การทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุชการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ตัวอย่าง 1 นาย ก ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐนะครูชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 แต่…ไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกภาคม 2562 โดยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 12พฤศจิกายน 2563 มีชั่วโมง PLC จำนวน 61 ชั่วโมง

Read more

สรุปแนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

จะทำอย่างไร เมื่อครูต้อง…มีชั่วโมงการปฏิบัติงานต้อง….มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง

Read more

สรุปแนวทางการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน

แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน และได้รับการประเมินในทุกภาคเรียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ คือ
กลุ่มที่ต้องขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะด้วย การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ศธ 0206.3/ 0635 ) ทุกปีการศึกษา
กลุ่มที่ไม่มีวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงกลุ่มที่ต้องขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะต้องรับ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 6/2562) ทุกปีการศึกษา

Read more

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน

Read more

แนวทาง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน หรือประจำวิชา ตามตัวชี้วัดที่ 2.3

มายถึง การดำเนินการรวบลรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้าน ที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นสารสนเทศ ในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจำชั้น หรือประจำวิชาที่รับผิดชอบ

Read more

แนวทางการรวบรวมเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หมายถึง การดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำ และใช้สารสนเทศของผู้เรียน จัดทำโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล

Read more

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านที่ 2 นี้ ครูควรมีการวางแผนในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีความเหมาะสมและเลือกให้ตรงกับบรบทของนักเรียน โดยในบทความนี้จะกล่าถึงตัวชี้วัดที่ 2.1

Read more

แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในตัวชี้วัดที่ 1.5 ตามเกณฑ์ ว21

แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในตัวชี้วัดที่ 1.5 ตามเกณฑ์ ว21

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ