fbpx

การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

Read more

หมวด 6 การดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (ว9/2564)

หมวด 6 การดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (ว9/2564)

Read more

หมวด 5 แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (ว9/2564)

หมวด 5 แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (ว9/2564)

Read more

หมวด 4 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ว9/2564)

หมวด 4 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ว9/2564)

Read more

หมวด 3  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564)

หมวด 3  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564)

Read more

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 23/2564

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 23/2564

Read more

ตัวชี้วัดในการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ว 23/2564

ตัวชี้วัดในการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ว 23/2564

Read more

การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติตาม ว 4/2564

การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติตาม ว 4/2564

Read more
error: Content is protected !!