111

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยะฐานะครูและบุคลากรศึกษาแนวใหม่

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยะฐานะครูและบุคลากรศึกษาแนวใหม่

Read more

ข้าราชการครูสายการสอนเสียสิทธิและขาดคุณสมบัติในการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว 21

จดหมายเปิดผนึกถึงท่านเลขา ก.ค.ศ.………………………………………………., เรื่อง ข้าราชการครูสายการสอนเสียสิทธิและขาดคุณสมบัติในการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว ๒๑ เรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ. สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อข้าราชการครูที่ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒,๑๘๒ รายชื่อ ด้วยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยได้รับการร้องทุกข์จากข้าราชการครูสายผู้สอนว่าตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการมีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว ๒๑) โดยมีสาระสำคัญว่า

Read more

สรุปแนวทางการปรับปรุงการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการปรับปรุงการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

แนวทางดำเนินการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่

แนวทางดำเนินการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่

Read more

รวมประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

รวมประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

Read more

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

Read more

ว 2/2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อนำผลการพัฒนาไปใช้ในการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นสำเร็จหลักสูตรการพัฒนา ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น

Read more

ตัวอย่างที่ 2 ในการทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

นาย ข ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 แต่ไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 มีชั่วโมง PLC จำนวน 60 ชั่วโมง

Read more

การทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุชการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ตัวอย่าง 1 นาย ก ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐนะครูชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 แต่…ไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกภาคม 2562 โดยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 12พฤศจิกายน 2563 มีชั่วโมง PLC จำนวน 61 ชั่วโมง

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ