fbpx

เมื่อทุกคนอยากสอบเป็น ผอ.สถานศึกษา มีเกณฑ์อะไรบ้างตาม ว3/2564

เมื่อทุกคนอยากสอบเป็น ผอ.สถานศึกษา มีเกณฑ์อะไรบ้างตาม ว3/2564

Read more

เมื่อ…ศึกษานิเทศก์สามารถสอบผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาได้

เมื่อ…ศึกษานิเทศก์สามารถสอบผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาได้

Read more

มาตรฐานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มาตรฐานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

มาตฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว3/2564

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว3/2564

Read more
error: Content is protected !!