fbpx

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

Read more

การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

Read more

งานวิจัยกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และวิดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครู สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และวิดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครู สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

การเตรียมข้อสอบ และเครื่องมือประเมิน เพื่อรองรับฐานสมรรถนะของผู้เรียน

การเตรียมข้อสอบ และเครื่องมือประเมิน เพื่อรองรับฐานสมรรถนะของผู้เรียน

Read more

การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

Read more

เมื่อต้องสอนแบบ Active Learning ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

เมื่อต้องสอนแบบ Active Learning ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

Read more

สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more
error: Content is protected !!