fbpx

คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และวิดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครู สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และวิดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครู สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

การเตรียมข้อสอบ และเครื่องมือประเมิน เพื่อรองรับฐานสมรรถนะของผู้เรียน

การเตรียมข้อสอบ และเครื่องมือประเมิน เพื่อรองรับฐานสมรรถนะของผู้เรียน

Read more

การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

Read more

เมื่อต้องสอนแบบ Active Learning ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

เมื่อต้องสอนแบบ Active Learning ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

Read more

สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

สมรรถนะการสื่อสาร (Communication: CM)ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะการสื่อสาร (Communication: CM)ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

สมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more
error: Content is protected !!