fbpx
111

หน้าที่ของหน่วยงานตามพ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

หน้าที่ของหน่วยงานตามพ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

Read more

สรุปการจัดทำโครงการ (XYZ) และแผนปฏิบัติการด้าน…./แผนปฏิบัติราชการ

สรุปการจัดทำโครงการ (XYZ) และแผนปฏิบัติการด้าน…./แผนปฏิบัติราชการ

Read more

สรุปการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านแผนสามระดับ

สรุปการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านแผนสามระดับ

Read more

รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเขียนแผนปฏิบัติการและโครงการตามรูปแบบ XYZ Model

รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเขียนแผนปฏิบัติการและโครงการตามรูปแบบ XYZ Model

Read more

การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน 3 ระดับ (แผนระดับรอง)

 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน 3 ระดับ (แผนระดับรอง)  โดย ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียวผู้อานวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (กลุ่ม ป.ย.ป. ศธ.) ที่มา :

Read more

ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติด้วยหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติด้วยหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

Read more
error: Content is protected !!