fbpx

กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (TPACK Framework) เพื่อการสอนด้วย Google Sites ในกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (TPACK Framework)
ผู้สอนต้องตั้งคำถามให้ได้ว่า

จะสอนด้วยเทคโนโลยีอะไร? (Technology: T)

จะสอนเรื่องอะไร? (Content: C)

มีวิธีการสอนอย่างไร? (Pedagogy: P)

จะสอนเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีที่เลือกได้อย่างไร? (Technology Content Knowledge: TCK)

จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเนื้อหาที่เลือกได้อย่างไร? (Pedagogy Content Knowledge : PCK)

จะทำการส่งเนื้อหาหรือเผยแพร่ชิ้นงานผ่านเทคโนยีที่เลือกได้อย่างไรบ้าง (Technology Pedagogy Knowledge:TPK)

Read more

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัย ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ปีพ.ศ. 2561

Read more

บรรยายการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนขามสะแกแสง

เครื่องมือดิจิทัลสำหรับ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   เทคโนโลยีไม่เกี่ยวกับ “อายุ” ไม่เกี่ยวกับ “สังขาร” อยู่ที่…ใจล้วนๆ ว่าคุณจะนำมันมาใช้ จริงๆ ในชีวิต หรือเปล่า

Read more

การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา

การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้ครูจะไม่ได้อยู่ในห้องเรียน

Read more

กิจกรรมการศึกษาบริบทของผู้เรียน

การจัดการเรียนการสอนในวันแรกๆ “กระบวนการจัดการในห้องเรียน” สำคัญที่สุด!! แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ “ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน”

Read more

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

เมื่อ…สื่อ และเทคโนโลยีมีอยู่มากมาย ให้นักเรียนได้เลือกใช้ แล้ว….พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าสื่อและเทคโนโลยีเหล่านั้นมีประโยชน์ หรือมีโทษกับพวกเขา

Read more

แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีผ่านกระบวนการแบบ Stem Education

…กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการสอนแบบ “STEM”โดยเฉพาะ ตัว “T คือ Technology” ____ เพราะเทคโนโลยี จะทำให้เวลา ในการบรรยาย ของครูในห้องเรียน ลดน้อยลง โดยการ “สร้างสื่อการสอน” ใน “รูปแบบดิจิทัล” ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้นักเรียนได้นำกลับไปเรียน ได้ “ด้วยตนเองนอกห้องเรียน”

Read more

ความคิดเห็นในการที่จะนำ “DLIT/DLTV” ไปสอนในห้องเรียน

ผลการแสดงความคิดเห็นในการที่จะนำ “DLIT/DLTV”  ไปสอนในห้องเรียนได้อย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ ?

Read more
error: Content is protected !!