บรรยายการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนขามสะแกแสง

เครื่องมือดิจิทัลสำหรับ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   เทคโนโลยีไม่เกี่ยวกับ “อายุ” ไม่เกี่ยวกับ “สังขาร” อยู่ที่…ใจล้วนๆ ว่าคุณจะนำมันมาใช้ จริงๆ ในชีวิต หรือเปล่า

Read more

การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา

การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้ครูจะไม่ได้อยู่ในห้องเรียน

Read more

กิจกรรมการศึกษาบริบทของผู้เรียน

การจัดการเรียนการสอนในวันแรกๆ “กระบวนการจัดการในห้องเรียน” สำคัญที่สุด!! แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ “ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน”

Read more

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

เมื่อ…สื่อ และเทคโนโลยีมีอยู่มากมาย ให้นักเรียนได้เลือกใช้ แล้ว….พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าสื่อและเทคโนโลยีเหล่านั้นมีประโยชน์ หรือมีโทษกับพวกเขา

Read more

แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีผ่านกระบวนการแบบ Stem Education

…กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการสอนแบบ “STEM”โดยเฉพาะ ตัว “T คือ Technology” ____ เพราะเทคโนโลยี จะทำให้เวลา ในการบรรยาย ของครูในห้องเรียน ลดน้อยลง โดยการ “สร้างสื่อการสอน” ใน “รูปแบบดิจิทัล” ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้นักเรียนได้นำกลับไปเรียน ได้ “ด้วยตนเองนอกห้องเรียน”

Read more

ความคิดเห็นในการที่จะนำ “DLIT/DLTV” ไปสอนในห้องเรียน

ผลการแสดงความคิดเห็นในการที่จะนำ “DLIT/DLTV”  ไปสอนในห้องเรียนได้อย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ ?

Read more

การจัดการศึกษาด้วย DLIT รุ่น 2

การจัดการศึกษาด้วย “เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)”  รุ่นที่ 2

Read more

ทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตของโลกยุคใหม่ที่ผู้เรียนควรมี

ทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตของโลกยุคใหม่ที่ผู้เรียนควรมี คือ..

Read more
error: Content is protected !!