fbpx

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แชร์เรื่องนี้

แชร์เรื่องนี้        ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) คือ อะไร ปัญญาประดิษฐ์  (AI : Artificial Intelligence)  คือ เครื่องจักร (machine) ที่มีฟังก์ชันทีมีความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น

Read more
error: Content is protected !!